Home
HTRS 96/TM
Teme PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 05 October 2010 13:54

 

TEMEKOJESEOBRA?UJUNA OVOJ STRANICI:

 

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dana18. kolovoza 2013.godine


 

GPS-SREDNJA POGREKA m

I.Dio

GEOMETRIJA   GPS   IZRA?UNA

PRIMARNE  KOORDINATE nerazdvojne  koordinate :

t(i) vrijeme

v(i) brzina

SEKUNDARNE  KOORDINATE

x(i) ; y(i)  ;  z(i) 

 

Pogreka   matemati?kog  modela 

CROPOS ,  T7D  i  HOMOGENIH  POLJA

GRID   ?ELIJE

II .  dio

Ispitivanje  to?nosti 

CROPOS HRVATSKI POZICIJSKI SUSTAV

to  je  ITRF ?

Real time  kinematic

Slobodna  gibanja  GPS-SATELITA

Unutar  jednog  dana !

Unutar  jednog  sata !

Kako  shvatiti  definiranu to?nost GPS-SATELITSKE

nekih  autora   u  mm ,

dok neki  autori  definiraju   istu  GPS-SATELITSKU  izmjeru

u  nekoliko  desetaka m ?

III. dio

 

TEHNI?KA  SPECIFIKACIJA  GPS-a

Slobodna  gibanja  GPS-SATELITA

Unutar  jednog  dana !

Unutar  jednog  sata !

(izdana  od  vlasnika   GPS-a)

 

KOJU  TO?NOST   OSIGURAVA

MINIMALAN  BROJ

POTREBNIH  TO?AKA

U  PRIMJENJIVANIM 

TRANSFORMACIJSKIM MATEMATI?KIM  MODELIMA

KARTOGRAFIJE

REPUBLIKE   HRVATSKE ?

 

IV. dio

?INJENICE   KOJE NE  MOGU  PROMJENITI

TEHNI?KA  SPECIFIKACIJA

PROMJENE   KOORDINATA  UNUTAR   24 SATA

U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

OBJAVLJENO OD  SAMOG  VLASNIKA

SATELITSKOG  SUSTAVA

ANALIZA  KONTINUIRANOSTI   PODATAKA

 

V.  dio

 

TEHNI?KA  SPECIFIKACIJA

PROMJENE   KOORDINATA  UNUTAR   24 SATA

U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

OBJAVLJENO OD  SAMOG  VLASNIKA

SATELITSKOG  SUSTAVA

ANALIZA  KONTINUIRANOSTI   PODATAKA

Koliko  geodetska  osnova TRIANGULACIJSKA , POLIGONSKA i OSNOVNA  GPS-MREA

 PLIVA u  3D-PROSTORU ?

 

KOLIKA  JE  NETO?NOST   ODNOSNO   NESTABILNOST  OSNOVNE   STATI?KE  GEODETSKE  OSNOVE ?

 

GEOMETRIJA   GPS-IZRA?UNA 

LU?NI   PRESJEK

DINAMI?KE  PLOHE

 

VI .  dio

 

SINKRONIZACIJA   5D KOORDINATNOG  PROSTORA

 

AKTIVNI   5D-KOORDINATNI  PROSTOR

Polarna svjetlost

Aurora borealis

Auroralna korona

PRIMARNE  KOORDINATE nerazdvojne  koordinate :

t(i) vrijeme

v(i) brzina

SEKUNDARNE  KOORDINATE

x(i) ; y(i)  ;  z(i) 

 

IZRA?UN  NOVOODRE?IVANIH  TO?AKA  U  PROSTORU

SVO?ENJE  EKSCENTRA MJERENJA (OPAANJA)  NA  CENTAR  MJERENJA (OPAANJA

5D-KOORDINATNOG  PROSTORS)

 

TO  JE  TO  O?ITANO

NA  KONTROLNOM  EKRANU

GPS-URE?AJA  ?

O?ITAN  PODATAK  NIJE   PROSTORNA  GEOCENTRI?NA  KOORDINATA !

 

TO  JEST ?

 

Astronomske  komponente  GPS-IZMJERE

VII  dio

Astronomske  komponente  GPS-IZMJERE

Sastavni dijelovi GPS sustava

VIII  dio

UVOD  U  SREDNJU  POGREKU m

GPS-SATELITSKE  IZMJERE

 

ORBITA   GPS-SATELITA

KUTNE  BRZINE  ?

POGREKA   ORJENTACIJE  GPS-SATELITA

UTJECAJ  GRAVITACIJE  PLANETA ZEMLJE

 

PRIMJERI:

PRE?ENI  PUT  TO?KE  i  GPS-SATELITA

ZBOG

KUTNE  BRZINE  ?  PLANETA  ZEMLJE  i

KUTNE  BRZINE  ?  GPS-SATELITA

VEKTORSKI  U?INAK  NA ODRE?ENJE

POLOAJA  NOVOODRE?IVANE TO?KE !

(PROMATRA? GEODETSKI  OPERATER

IMA  OSJE?AJ   STATI?NOSTI  KOORDINATNOG  PROSTORA  , A  U  REALNOM  VREMENU  PROSTOR  JE DINAMI?AN)

 

APROKSIMACIJE   U  IZRA?UNU !

SINKRONIZACIJA   VREMENA t !

MJERENJE  DUINE  PO  OSNOVI   S = ?t  *  c

?t-vrijeme   i  c-brzine  svjetlosti !

IX  dio

 

MJERENJE  DUINE  PO  OSNOVI   S = ?t  *  c

?t-vrijeme   i  c-brzine  svjetlosti !

Prora?un  GPS pozicije

 

Preciznost i faktori koji unose pogreku

KLJU?NI  RAZLOZI   NETO?NOSTI   GPS-IZMJERE

TO?NOSAT  GPS-a  ZA  POVLATENE

X  dio

USA daje  podatke SREDNJE  POGREKE  MJERENJA

 za nuan  i  dovoljan  broj  4-GPS-SATELITA

TEORETSKU  TO?NOST  predo?ena  u  SREDNJOJ  POGRECI  MJERENJA

dok  je  za  geodetsku  izmjeru  potrebna

realna  i  ostvariva  to?nost  poloaja  novoodre?ivane  to?ke

Atomski sat

Sinkronizacija   atomskog  sata

PRINCIP  RADA  ATOMSKOG   SATA

 

XI  dio

GPS CONTROL  SEGMENT

POGRENO  DEFINIRAN  POLOAJ   U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

Mjerenje vremena  t

 

SINKRONIZACIJA   PODATAKA PO OSNOVI

ATOMSKOG  SATA

PUTOVANJE   MJERNOG   VALA

REFRAKCIJA   IZAZVANA  GOSTO?OM  ATMOSFERE

 

 

XII  dio

Mjerenje vremena dolaska signala

Atmosferski efekti

Viestazni efekti

Pogreke efemeride i sata

PRIMJERI :

KONTINURANO  PRA?ENJE  TO?AAKA

I  NJIHOVA   DINAMI?KA  PROMJENA  U  FIZI?KOM  PROSTORU.

POGREKA  TRASE  DEFINIRANA 

GPS-IZMJEREROM.

 

SREDNJA  POGREKA GPS- MJERENJA

TRIANGULACIONA  METODA

 

XIII  dio

METODE   MJERENJA  U 

GPS-SATELITSKOJ  TRIANGULACIJI

PRIMJERI :

POLOAJNE  TO?NOSTI  TO?AKA

DEFINIRANI  RTK-metodom  GPS-IZMJERE

PRJE?ENI  PUT

S = ?t * c

NIJE   PRAVAC , NEGO  KRIVULJA .

KOJA  KRIVULJA ?

 

XIV  dio

PRJE?ENI  PUT

S = ?t * c

 

POGREKE  VRETENA

REFRAKCIJA IZAZVANA   GUSTO?OM  ATMOSVERE.

PRIKAZ  GRAFI?KIH  MODELA ATMOSFERSKI  SLOJEVA .

KOREKTIVNI   PARAMETRI  REFRAKCIJE  ATMOSFERE .

TO  JE POTREBNO   ZNATI

O  MEDIJU ATMOSFERI KROZ  KOJI  PROLAZI

MJERNI  VAL  L1  ; L2 ; L3 ; L4 ; L5

 

FIZIKA  ATMOSFERE

 

XV  dio

ATMOSFERA

AVANTURA   PRE?ENOG  PUTA

MJERNOG FREKVENTNOG  VALA 

OD  GPS-SATELITA

DO  NOVOODRE?IVANE  TO?KE

20.188,7km

DVOFREKVENTNI  L1 i L2  MJERNI  

GPS-SATELITSKI  SUSTAV

PONITAVANJE   REFRAKCIJSKOG   U?INKA

METODOM   GEODETSKOG  RADA

 

ODVOJENI

DVOFREKVENTNI  L1 i L2  MJERNI  

GPS-SATELITSKI  SUSTAV

 

XVI  dio

Refrakcija

ZAKONITOSTI   OGIBA  VALOVA

KOJI  UTJE?U   NA  TO?NOST  GPS-SATELITSKE  IZMJERE

XVII  dio

ARITMETI?KA  SREDINA  

MJERENIH  PREVALJENIH  PUTEVA   L1  i  L2

NIJE   PRIHVATLJIVA  ZA  GEODETSKI  IZRA?UN.

 

MJERNI FIZIKALNI  VALOVI .

PRIMJER :

LU?NI  PRESJEK

TRILATERACIJA  IZME?U  GPS-SATELITA

OBAVEZNO   KORITENJE   SINKRONIZATORA

MJERNE  TO?NOSTI  0,001ns

DA  BIH SE  OSTVARILA  POLOAJNA  TO?NOST

NOVOODRE?IVANE  TO?KE  DO  5m

 

TO  JE  STANDARDNO  ODSTUPANJE ?  U  GPS-IZMJERI ?

XVIII  dio

RAZLI?ITI   AUTORI   RAZLI?ITO   DEFINIRAJU   TO?NOST  GPS-IZMJERE

Prof. Dr.-Ing. Asim Bilajbegovi?

 

TO  JE  MJERNI  URE?AJ  U 

GPS-SATELITSKOM   SUSTAVU ?

 

SINKRONIZATOR  I  NJEGOVA  MJERNA  TO?NOST .

SUSTAV   RAZDJELNE 

MREE  MJERENJA  VREMENA

RAZDJELNIK  VREMENA

 

TO  JE  PRIJEMNI  URE?AJ (REGISTRATOR)

  U  GPS-SATELITSKOM   SUSTAVU ?

 

XIX  dio

 

SREDNJOJ  POGRECI   GPS-IZMJERE

POGREKE  U  GPS  SUSTAVU  IZMJERE

 

 

SREDNJA  POGREKA   m(x, y, z)

GPS-SATELITSKE  IZMJERE  PO

KOORDINATNIM  OSIMA x ; y ;  Z

5D-KOORDINATNI  PROSTOR

POGREKA  BRZINE  SVJETLOSTI

POGREKA  KONSTANTE  c

 

SUMARNI  PREGLED

SREDNJE  POGREKE m

GPS-SATELITSKE IZMJERE.

PROJEKTIRANA TO?NOST  IZRA?UNA

POLOAJA   GPS-SATELITA.

 

XX  dio

KONTINUIRANO  PRA?ENJA

PROMJENA NA  STALNIM 

GPS-TO?KAMA

I  OSTVARENA  POLOAJNA  TO?NOST

PODATCI :

FACULTY  OF  MARITIME STUDIES

UNIVERSITY  OF  RIJEKA CROATIA

 

TO?NOST

C/A KODA

Implozija , saimanje , samouruavanje

Srednje  pogreke   GPS-IZMJERE

? FI-promjenjivi  faktor implozije

Srednja  pogreka ra?unanja  GPS-SATELITA U  ORBITI

JAVNO   DOBRO

Globalni sustav pozicioniranja

Iako nepotpun, sustav je 1983. godine stavljen na raspolaganje svim gra?anima kao javno dobro.

 

TEHNOLOGIJA   U  RAZVOJU :

Future Tech

NASA Preps Atomic Clock for Deep-Space GPS

Innovation News Daily Staff

April 11 2012 05:11 PM ET

 

XXI  dio

NASA koristi zombi zvijezdu za svemirski GPS

Sustav za svemirsku navigaciju biti ?e testiran 2017. godine na ISS-u.

Globalni sustav pozicioniranja u  SVJETU:

 a)GPS

b)GLONASS

c)GALILEO

d)BeiDou -KINA

e)Quasi - Zenith Satellite System (QZSS) zbog njihove specifi?ne orbite, Japan ?e uvijek biti pokriven njihovim GPS signalom

f)GAGAN-  IRNSS

 

XXII  dio

PRESJEK   RADA  GEODETSKE  STRUKE

U  REPUBLICI   HRVATSKOJ

Analizu   izradio: BOIDAR  VIDUKA  magistar  inenjer  geodezije  i  geoinformatike


 

4D-KOORDINATNI   PROSTOR


GEODETSKI   DATUM 4D I. dio

 

GEODETSKI   DATUM

 

Danas se upotrebljava termin GEODETSKI DATUM .

 

UVOD

 

to je to   GEODETSKI DATUM ?

 

KOREKTIVE VREMENA

 

GEODETSKI   DATUM 4D II. dio

 

Izra?un vremenskih korekcija

 

Na osnovu 7P sedam parametara

 

Kroz EPOHE ITRF-a

 

89 , 94 , 96 , 97 , 2000 , 05 , 08

 

GRAFIKONI KOLEBANJA SATELITA

 

 

 

GEODETSKI   DATUM 4D III. dio

 

APROKSIMATIVNI IZRA?UNI RAZNIH KRIVULJA

 

RAZNI ELIPSOIDI-MATEMATI?KI MODELI

 

Uobi?ajeni na?in izra?una vremenske korekcije

 

Pomaka satelitskog sustava je izraen u

 

TJEDANOM POMAKU

 

STATI?KA I DINAMI?KA

 

GEODETSKA IZMJERA


 

Vrijeme


 

Vrijeme - nije koordinata!

 

GEODERTSKA

 

RA?UNANJA NA OSNOVU KOREKTIVA VREMENA

 


GEODETSKI   DATUM 4D IV. dio

 

SVO?ENJE   RAZLI?ITIH

 

EPOHA

 

NA ODABRANU EPOHU

 

 

 

TJEDNE KOREKTIVE VREMENA

 

DNEVNE KOREKTIVE VREMENA

 

KOREKTIVE PO SATU UNUTAR RADNOG DANA

 

 

 

25-OBRAZAC

 

4D KOORDINATNOG PROSTORA

 

GPS-SATELITSKOG  SUSTAVA

 

GLONASS- SATELITSKOG SUSTAVA

 

 

 

IZRA?UN

 

PRELAZA IZ JEDNOG U DRUGI SUSTAV

 

 

 

JEDNADBA 4D PROSTORA

 

GEODETSKI DATUM


V - dio


GEODETSKI ELABORAT


TRANSFER   PODATAKA I


ME?USOBNO RA?UNANJE S PODATCIMA


IZME?U   EPOHA :


EPOHA 23.06.1997. GODINE


EPOHA 15.08.2000. GODINE


EPOHA 06.04.2004. GODINE


EPOHA 18.09.2007. GODINE


EPOHA 22.07.2009. GODINE


EPOHA 12.11.2012. GODINE


GEODETSKI DATUM


VI - dio


PREKLOP EPOHA

PUTOVANJE KOORDINATA KROZ VRIJEME

ISTI ELABORAT OBRA?EN

PO OSNOVI MATEMATI?KIH MODELA

CROPOS

T7D

HOMOGENA POLJA

 

KOMPARACIJA   PODATAKA


IZRA?UNATI   PO OSNOVI :

9P   i KOREKTIVE VREMENA

I

IZRA?UNATI   PO OSNOVI :

CROPOS , T7D i HOMOGENA POLJAGEODETSKI DATUM


VII - dio


5D PROSTOR


TO JE DANAS POZNATO


O DINAMI?KOM KOORDINATNOM SUSTAVU ?VREMENSKA   PARALAKSA


VIEDIMENZIONALNI KOORDINATNI   PROSTORIGEODETSKI DATUM


VIII - dio


Da bi opisali precizan poloaj tjela u prostoru, u kome


postoji kretanje, potrebne su nam dimenzije:


duine, irine, visine, vremena i brzine


ili


Prve tri dimenzije prostora:


E(Y) ; N(X) ; Z(H) opisuju smjer


(u pravcima) kretanja tijela,


t-vrijeme opisuje trajanje nekog kretanja,


a   v-brzina intezitet kretanja!


9P TRANSFORMACIJSKI  MODEL


U  REPUBLICI  HRVATSKOJ

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (1. dio)

 

RECENZIJA

 

UVOD

 

Baza podataka

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (2. dio)

 

TO JE AFINA TRANSFORMACIJA ?

 

HELMERTOVA TRANSFORMACIJA u ravnini

 

Primjer izra?una

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (3. dio)

 

ZBOG ?EGA JE   UVJETOVANI SOFTWER T7D NETO?AN ?

 

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE - GRAFI?KI PRIKAZI   ZAHVATNOG POLJA   KARTOGRAFSKOG   PRESLIKAVANJA

 

to imamo isto a to razli?ito u predmetnim kartografskim projekcijama ?

 

GEOGRAFSKE   I GEOCENTRI?NE KOORDINATE

 

POLJE KARTOGRAFSKOG   PRESLIKAVANJA

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (4. dio)

 

FORMULE

 

PARAMETRI KALIBRACIJE GPS-URE?AJA

 

 

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (5. dio)

 

U geodetskoj struci jedna od vrijednosti koja se mjeri je DUINA . Duina ima tri karakteristi?na poloaja u predo?enim koordinatnim sustavima i to :

 

Duine usporedne sa smjerom paralela

 

Duine usporedne sa smjerom meridijana

 

Duine u op?em poloaju u predmetnom izra?unu zastupljene su sa dijagonalama teoretskih trapeza.

Sve predmetne duine ra?unaju se iz koordinata istovjetnih to?aka. Osim duina za geodetsku struku od iznimne vanosti je povrina koja se ra?una iz koordinata to?aka teoretskih vrijednosti za teoretske trapeze u promatranim koordinatnim sustavima.

 

 

 

IZRA?UN IDENTI?NIH DUINA U RAZLI?ITIM KARTOGRAFSKIM PROJEKCIJAMA

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (6. dio)

 

IZRA?UN   POVRINA   5 KOORDINATNI   SUSTAV

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (7. dio)

 

IZRA?UN   POVRINA   6 KOORDINATNI   SUSTAV

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (8. dio)

 

kartografska projekcija HTRS96/TM   (prvi dio 5 koordinatni sustav)

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (9. dio)

 

kartografska projekcija HTRS96/TM   (drugi dio 6 koordinatni sustav)

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (10. dio)

 

UTM - kartografska projekcija (prvi dio 5 koordinatni sustav)

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (11. dio)

 

UTM - kartografska projekcija (drugi dio 6 koordinatni sustav)

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (12. dio)

 

DEFINIRANJE MJERILA ? NA OSNOVU POVRINE (5 i 6   koordinatni sustav)

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (13. dio)

 

DEFINIRANJE MJERILA ? NA OSNOVU POVRINE - HTRS96/TM

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (14. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA   - PRVI DIO

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (15. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -DRUGI DIO

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (16. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -TRE?I DIO

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (17. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -?ETVRTI DIO

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (18. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -PETI DIO

 

RELATIVNA TO?NOST DEFINIRANA UNIFORMNIM SKALAROM

 

DEFINIRANA NETO?NOST     OD   R=1:41   DO   R=1:45

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (19. dio)

 

9P   i 6P   AFINA TRANSFORMACIJA

 

IDEJA KAKO ISPRAVNO PROVESTI TRANSFORMACIJU 

 

DRAVNI PARAMETRI AFINE TRANSFORMACIJE

 

UPANIJSKI PARAMETRI AFINE TRANSFORMACIJE

 

OP?INSKI PARAMETRI   AFINE TRANSFORMACIJE

  

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (20. dio)

 

TRANSFER   PODATAKA IZME?U KARTOGRAFSKIH SUSTAVA

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (21. dio)

 

IZRA?UN   POMAKA   ?   ;   ?   GEOCENTRI?NIH   KOORDINATA

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (22. dio)

 

TRANSFER   PODATAKA IZ GEOCENTRI?NIH KOORDINATA U GEOGRAFSKE KOORDINATE NA OSNOVU   DIFERENCIJALNOG SKALARA ?? I ??

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (23. dio)

 

IZRA?UN   PARAMETARA

 

9P i 6P

 

AFINE TRANSFORMACIJE

 

GRAFI?KI   PRIKAZ TRANSFORMACIJE PODATAKA

 

KAKO   PROVESTI IZRA?UN POMO?U

 

PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE ?

 

i pri tome uvjek dobiti identi?an nepromjenjen podatak -


koordinatu predmetne to?ke

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (24. dio)

 

ROTACIJA

 

IZRA?UN ?? i ?? - PRVI PAR PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (25. dio)

 

TRANSLACIJA

 

IZRA?UN ?y i ?x - PRVI PAR PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

KALIBRACIJA KOORDINATNIH OSI

 

K?y   i K?x

 

K?E   i K?N

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (26. dio)

 

IZRA?UN   ?Z

 

GEOCENTRI?NE VISINE

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (27. dio)

 

TABLI?NI   PRIKAZ 9P DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE   SA   SLIKOVNIM   PREGLEDOM

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

Gauss-Krgerovu projekciju meridijanskih zona

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (28. dio)

 

TABLI?NI   PRIKAZ 9P DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE   SA   SLIKOVNIM   PREGLEDOM

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

kartografsku projekciju HTRS96/TM

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (29. dio)

 

PRIMJER :

 

ARGUMENTACIJA TO?NOST IZRA?UNA

 

9P DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

KARTOGRAFSKU   PROJEKCIJU

 

LOKALNOG DRAVNOG KARAKTERA

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (30. dio)

 

Primjer

 

Trome?a   upanija :

 

OSJE?KO   BARANJSKA UPANIJA

 

VUKOVARSKO SRJEMSKA UPANIJA

 

BRODSKO POSAVSKA UPANIJA

 

 

 

ARGUMENTACIJA

 

NETO?NOSTI

 

7P SEDAM PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (31. dio)

 

ZAKLJU?AK

 

 

 

UTM GPS HTRS96/TM GK (32. dio) 

 


7P Bursa-Wolfov matemati?ki model.

 

PRVI DIO

 

POVJESNE ?INJENICE

 

a)KRITERIJ PRIKAZA ISPITIVANJA TO?NOSTI 7P MODELA

b)MATEMATI?KI MODELI PRI

 

KARTOGRAFSKIM TRANSFERIMA PODATAKA

 

DRUGI DIO

 

a) DEFINIRANA TO?NOST 7P MATEMATI?KOG MODELA

b) Matemati?ka analiza transfera podataka NJEMA?6P ili 7P

c) postotak to?nosti 6P nad   7P

 

PRIKAZ TO?NOSTI

 

7P Bursa-Wolfov model

 

IZ SVJETSKE DOSTUPNE LITERATURE

 

PRILOG OD 1 DO 5

 

 

 

TRE?I DIO

 

PRIKAZ TO?NOSTI

 

7P Bursa-Wolfov model

 

IZ SVJETSKE DOSTUPNE LITERATURE

 

PRILOG OD 6 DO 11

 

 

 

?ETVRTI DIO

 

TO JE MJERILO (dm) - SKALAR (?) ?

 

TO JE PROSTORNI SKALAR ?

 

RA?UNSKI PRIMJER IZRA?UNA SKALARA !

 

TO PREDO?AVA POGREKA ?o => ?y=?z=?z 0,30m ?

 

POGREKE   GRID ?ELIJE

 

VELIKA BRITANIJA  

 

KOJE SU TO TO?NE METODE TRANSFERA PODATAKA

 

IZME?U KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA ?

 

 

 

HIDROGRAFSKI INSTITUT RH u Splitu

 

Rotacija geografskih i geocentri?nih koordinata ? i ? .

 

Pojave to?nosti podataka na samom me?au

 

po provedbi matemati?ke transformacije na bazi 7P matemati?kog modela.

 

Pojave to?nosti podataka provedenog transfera podataka

 

koji osiguravaju to?nost duine Mfd=3cm u iznosu 1,7%. (my = mx=mz = 1,22cm)

 

 

 

SVJETSKI INSTITUTI


 

Od 18. studenog 2011. godinePRIHVA?EN

 

je 9P model afine transformacije izme?u dvije razli?ite


kartografske projekcije koja osigurava to?nost ra?unskog


transfera podataka

 

M=0,003-0,006m.

 

 

 

9P BOIDAR VIDUKA MATEMATI?KI MODEL

 

U rangu sa svjetskim dostignu?ima.

 

M(to?nost izra?una)= od 0,00001m do 0,00003m

 


SA   POTOVANJEM

BOIDAR VIDUKA

magistar inenjer geodezije i geoinformatike

Last Updated on Monday, 19 August 2013 13:38