Home
HTRS 96/TM
Teme PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 05 October 2010 13:54

 

TEMEKOJESEOBRA?UJUNA OVOJ STRANICI:

 

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dana18. kolovoza 2013.godine


 

GPS-SREDNJA POGRE�KA �m��

I.Dio

GEOMETRIJA   GPS   IZRA?UNA

PRIMARNE  KOORDINATE � nerazdvojne  koordinate :

t(i) � vrijeme

v(i) � brzina

SEKUNDARNE  KOORDINATE

x(i) ; y(i)  ;  z(i) 

 

Pogre�ka   matemati?kog  modela 

�CROPOS� ,  �T7D�  i  �HOMOGENIH  POLJA�

GRID   ?ELIJE

II .  dio

Ispitivanje  to?nosti 

CROPOS � HRVATSKI POZICIJSKI SUSTAV

�to  je  �ITRF� ?

Real time  kinematic

Slobodna  gibanja  GPS-SATELITA

Unutar  jednog  dana !

Unutar  jednog  sata !

Kako  shvatiti  definiranu to?nost GPS-SATELITSKE

nekih  autora   u  �mm� ,

dok neki  autori  definiraju   istu  GPS-SATELITSKU  izmjeru

u  nekoliko  desetaka �m� ?

III. dio

 

TEHNI?KA  SPECIFIKACIJA  GPS-a

Slobodna  gibanja  GPS-SATELITA

Unutar  jednog  dana !

Unutar  jednog  sata !

(izdana  od  vlasnika   GPS-a)

 

KOJU  TO?NOST   OSIGURAVA

MINIMALAN  BROJ

POTREBNIH  TO?AKA

U  PRIMJENJIVANIM 

TRANSFORMACIJSKIM MATEMATI?KIM  MODELIMA

KARTOGRAFIJE

REPUBLIKE   HRVATSKE ?

 

IV. dio

?INJENICE   KOJE NE  MOGU  PROMJENITI

TEHNI?KA  SPECIFIKACIJA

PROMJENE   KOORDINATA  UNUTAR   24 � SATA

U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

OBJAVLJENO OD  SAMOG  VLASNIKA

SATELITSKOG  SUSTAVA

ANALIZA  KONTINUIRANOSTI   PODATAKA

 

V.  dio

 

TEHNI?KA  SPECIFIKACIJA

PROMJENE   KOORDINATA  UNUTAR   24 � SATA

U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

OBJAVLJENO OD  SAMOG  VLASNIKA

SATELITSKOG  SUSTAVA

ANALIZA  KONTINUIRANOSTI   PODATAKA

Koliko  geodetska  osnova � TRIANGULACIJSKA , POLIGONSKA i OSNOVNA  GPS-MRE�A

 �PLIVA� u  3D-PROSTORU ?

 

KOLIKA  JE  NETO?NOST   ODNOSNO   NESTABILNOST  OSNOVNE   STATI?KE  GEODETSKE  OSNOVE ?

 

GEOMETRIJA   GPS-IZRA?UNA 

LU?NI   PRESJEK

DINAMI?KE  PLOHE

 

VI .  dio

 

SINKRONIZACIJA   5D � KOORDINATNOG  PROSTORA

 

AKTIVNI   5D-KOORDINATNI  PROSTOR

Polarna svjetlost

Aurora borealis

Auroralna korona

PRIMARNE  KOORDINATE � nerazdvojne  koordinate :

t(i) � vrijeme

v(i) � brzina

SEKUNDARNE  KOORDINATE

x(i) ; y(i)  ;  z(i) 

 

IZRA?UN  NOVOODRE?IVANIH  TO?AKA  U  PROSTORU

SVO?ENJE  EKSCENTRA MJERENJA (OPA�ANJA)  NA  CENTAR  MJERENJA (OPA�ANJA

5D-KOORDINATNOG  PROSTORS)

 

�TO  JE  TO  O?ITANO

NA  KONTROLNOM  EKRANU

GPS-URE?AJA  ?

O?ITAN  PODATAK  NIJE   PROSTORNA  GEOCENTRI?NA  KOORDINATA !

 

�TO  JEST ?

 

Astronomske  komponente  GPS-IZMJERE

VII  dio

Astronomske  komponente  GPS-IZMJERE

Sastavni dijelovi GPS sustava

VIII  dio

UVOD  U  SREDNJU  POGRE�KU �m��

GPS-SATELITSKE  IZMJERE

 

ORBITA   GPS-SATELITA

KUTNE  BRZINE  �?�

POGRE�KA   ORJENTACIJE  GPS-SATELITA

UTJECAJ  GRAVITACIJE  PLANETA ZEMLJE

 

PRIMJERI:

PRE?ENI  PUT  �TO?KE�  i  �GPS-SATELITA�

ZBOG

KUTNE  BRZINE  �?�  PLANETA  ZEMLJE  i

KUTNE  BRZINE  �?�  GPS-SATELITA

VEKTORSKI  U?INAK  NA ODRE?ENJE

POLO�AJA  NOVOODRE?IVANE TO?KE !

(PROMATRA? � GEODETSKI  OPERATER

IMA  OSJE?AJ   STATI?NOSTI  KOORDINATNOG  PROSTORA  , A  U  REALNOM  VREMENU  PROSTOR  JE DINAMI?AN)

 

APROKSIMACIJE   U  IZRA?UNU !

SINKRONIZACIJA   VREMENA � t !

MJERENJE  DU�INE  PO  OSNOVI   �S = ?t  *  c�

�?t�-vrijeme   i  �c-brzine  svjetlosti� !

IX  dio

 

MJERENJE  DU�INE  PO  OSNOVI   �S = ?t  *  c�

�?t�-vrijeme   i  �c-brzine  svjetlosti� !

Prora?un  GPS pozicije

 

Preciznost i faktori koji unose pogre�ku

KLJU?NI  RAZLOZI   NETO?NOSTI   GPS-IZMJERE

TO?NOSAT  GPS-a  ZA  POVLA�TENE

X  dio

�USA� daje  podatke SREDNJE  POGRE�KE  MJERENJA

 za nu�an  i  dovoljan  broj  4-GPS-SATELITA

�TEORETSKU  TO?NOST�  predo?ena  u  �SREDNJOJ  POGRE�CI  MJERENJA�

dok  je  za  geodetsku  izmjeru  potrebna

realna  i  ostvariva  to?nost  polo�aja  novoodre?ivane  to?ke

Atomski sat

Sinkronizacija   atomskog  sata

PRINCIP  RADA  ATOMSKOG   SATA

 

XI  dio

GPS � CONTROL  SEGMENT

POGRE�NO  DEFINIRAN  POLO�AJ   U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

Mjerenje vremena  �t�

 

SINKRONIZACIJA   PODATAKA PO OSNOVI

ATOMSKOG  SATA

PUTOVANJE   MJERNOG   VALA

REFRAKCIJA   IZAZVANA  GOSTO?OM  ATMOSFERE

 

 

XII  dio

Mjerenje vremena dolaska signala

Atmosferski efekti

Vi�estazni efekti

Pogre�ke efemeride i sata

PRIMJERI :

KONTINURANO  PRA?ENJE  TO?AAKA

I  NJIHOVA   DINAMI?KA  PROMJENA  U  FIZI?KOM  PROSTORU.

POGRE�KA  TRASE  DEFINIRANA 

GPS-IZMJEREROM.

 

SREDNJA  POGRE�KA GPS- MJERENJA

TRIANGULACIONA  METODA

 

XIII  dio

METODE   MJERENJA  U 

GPS-SATELITSKOJ  TRIANGULACIJI

PRIMJERI :

POLO�AJNE  TO?NOSTI  TO?AKA

DEFINIRANI  RTK-metodom  GPS-IZMJERE

�PRJE?ENI  PUT�

S = ?t * c

NIJE   PRAVAC , NEGO  KRIVULJA .

KOJA  KRIVULJA ?

 

XIV  dio

�PRJE?ENI  PUT�

S = ?t * c

 

�POGRE�KE  VRETENA�

REFRAKCIJA IZAZVANA   GUSTO?OM  ATMOSVERE.

PRIKAZ  GRAFI?KIH  MODELA ATMOSFERSKI  SLOJEVA .

KOREKTIVNI   PARAMETRI  REFRAKCIJE  ATMOSFERE .

�TO  JE POTREBNO   ZNATI

O  MEDIJU �ATMOSFERI� KROZ  KOJI  PROLAZI

MJERNI  VAL  �L1�  ; �L2� ; �L3� ; �L4� ; �L5�

 

FIZIKA  ATMOSFERE

 

XV  dio

ATMOSFERA

AVANTURA   PRE?ENOG  PUTA

MJERNOG FREKVENTNOG  VALA 

OD  GPS-SATELITA

DO  NOVOODRE?IVANE  TO?KE

20.188,7km

DVOFREKVENTNI  �L1� i �L2�  MJERNI  

GPS-SATELITSKI  SUSTAV

PONI�TAVANJE   REFRAKCIJSKOG   U?INKA

METODOM   GEODETSKOG  RADA

 

ODVOJENI

DVOFREKVENTNI  �L1� i �L2�  MJERNI  

GPS-SATELITSKI  SUSTAV

 

XVI  dio

Refrakcija

ZAKONITOSTI   OGIBA  VALOVA

KOJI  UTJE?U   NA  TO?NOST  GPS-SATELITSKE  IZMJERE

XVII  dio

ARITMETI?KA  SREDINA  

MJERENIH  PREVALJENIH  PUTEVA   �L1�  i  �L2

NIJE   PRIHVATLJIVA  ZA  GEODETSKI  IZRA?UN.

 

MJERNI FIZIKALNI  VALOVI .

PRIMJER :

LU?NI  PRESJEK

TRILATERACIJA  IZME?U  GPS-SATELITA

OBAVEZNO   KORI�TENJE   SINKRONIZATORA

MJERNE  TO?NOSTI  �0,001ns

DA  BIH SE  OSTVARILA  POLO�AJNA  TO?NOST

NOVOODRE?IVANE  TO?KE  DO  �5m

 

�TO  JE  STANDARDNO  ODSTUPANJE �?��  U  GPS-IZMJERI ?

XVIII  dio

RAZLI?ITI   AUTORI   RAZLI?ITO   DEFINIRAJU   TO?NOST  GPS-IZMJERE

Prof. Dr.-Ing. Asim Bilajbegovi?

 

�TO  JE  MJERNI  URE?AJ  U 

GPS-SATELITSKOM   SUSTAVU ?

 

SINKRONIZATOR  I  NJEGOVA  MJERNA  TO?NOST .

SUSTAV   RAZDJELNE 

MRE�E  MJERENJA  VREMENA

RAZDJELNIK  VREMENA

 

�TO  JE  PRIJEMNI  URE?AJ (REGISTRATOR)

  U  GPS-SATELITSKOM   SUSTAVU ?

 

XIX  dio

 

SREDNJOJ  POGRE�CI   GPS-IZMJERE

POGRE�KE  U  GPS  SUSTAVU  IZMJERE

 

 

SREDNJA  POGRE�KA   �m�(x, y, z)

GPS-SATELITSKE  IZMJERE  PO

KOORDINATNIM  OSIMA �x� ; �y� ;  �Z�

5D-KOORDINATNI  PROSTOR

POGRE�KA  BRZINE  SVJETLOSTI

POGRE�KA  KONSTANTE  �c�

 

SUMARNI  PREGLED

SREDNJE  POGRE�KE �m��

GPS-SATELITSKE IZMJERE.

PROJEKTIRANA TO?NOST  IZRA?UNA

POLO�AJA   GPS-SATELITA.

 

XX  dio

KONTINUIRANO  PRA?ENJA

PROMJENA NA  STALNIM 

GPS-TO?KAMA

I  OSTVARENA  POLO�AJNA  TO?NOST

PODATCI :

FACULTY  OF  MARITIME STUDIES

UNIVERSITY  OF  RIJEKA CROATIA

 

TO?NOST

C/A � KODA

Implozija , sa�imanje , samouru�avanje

Srednje  pogre�ke   GPS-IZMJERE

? FI�-promjenjivi  faktor �implozije�

Srednja  pogre�ka ra?unanja  GPS-SATELITA U  ORBITI

JAVNO   DOBRO

Globalni sustav pozicioniranja

Iako nepotpun, sustav je 1983. godine stavljen na raspolaganje svim gra?anima kao javno dobro.

 

TEHNOLOGIJA   U  RAZVOJU :

Future Tech

NASA Preps Atomic Clock for Deep-Space GPS

Innovation News Daily Staff

April 11 2012 05:11 PM ET

 

XXI  dio

NASA koristi zombi zvijezdu za svemirski GPS

Sustav za svemirsku navigaciju biti ?e testiran 2017. godine na ISS-u.

Globalni sustav pozicioniranja u  SVJETU:

 a)GPS

b)GLONASS

c)GALILEO

d)BeiDou -KINA

e)Quasi - Zenith Satellite System (QZSS) zbog njihove specifi?ne orbite, Japan ?e uvijek biti pokriven njihovim GPS signalom

f)GAGAN-  IRNSS

 

XXII  dio

PRESJEK   RADA  GEODETSKE  STRUKE

U  REPUBLICI   HRVATSKOJ

Analizu   izradio: BO�IDAR  VIDUKA  magistar  in�enjer  geodezije  i  geoinformatike


 

4D-KOORDINATNI   PROSTOR


GEODETSKI   DATUM �4D� � I. dio

 

GEODETSKI   DATUM

 

Danas se upotrebljava termin �GEODETSKI DATUM� .

 

UVOD

 

�to je to   �GEODETSKI DATUM� ?

 

KOREKTIVE VREMENA

 

GEODETSKI   DATUM �4D� � II. dio

 

Izra?un vremenskih korekcija

 

Na osnovu �7P� sedam parametara

 

Kroz EPOHE ITRF-a

 

89 , 94 , 96 , 97 , 2000 , 05 , 08

 

GRAFIKONI KOLEBANJA SATELITA

 

 

 

GEODETSKI   DATUM �4D� � III. dio

 

APROKSIMATIVNI IZRA?UNI RAZNIH KRIVULJA

 

RAZNI ELIPSOIDI-MATEMATI?KI MODELI

 

Uobi?ajeni na?in izra?una vremenske korekcije

 

Pomaka satelitskog sustava je izra�en u

 

�TJEDANOM POMAKU�

 

STATI?KA I DINAMI?KA

 

GEODETSKA IZMJERA


 

�Vrijeme�


 

Vrijeme - nije koordinata!

 

GEODERTSKA

 

RA?UNANJA NA OSNOVU KOREKTIVA VREMENA

 


GEODETSKI   DATUM �4D� � IV. dio

 

SVO?ENJE   RAZLI?ITIH

 

EPOHA

 

NA ODABRANU EPOHU

 

 

 

TJEDNE KOREKTIVE VREMENA

 

DNEVNE KOREKTIVE VREMENA

 

KOREKTIVE PO SATU UNUTAR RADNOG DANA

 

 

 

�25-OBRAZAC�

 

�4D� KOORDINATNOG PROSTORA

 

GPS-SATELITSKOG  SUSTAVA

 

GLONASS- SATELITSKOG SUSTAVA

 

 

 

IZRA?UN

 

PRELAZA IZ JEDNOG U DRUGI SUSTAV

 

 

 

JEDNAD�BA �4D� PROSTORA

 

GEODETSKI DATUM


V - dio


GEODETSKI ELABORAT


TRANSFER   PODATAKA I


ME?USOBNO RA?UNANJE S PODATCIMA


IZME?U   EPOHA :


EPOHA 23.06.1997. GODINE


EPOHA 15.08.2000. GODINE


EPOHA 06.04.2004. GODINE


EPOHA 18.09.2007. GODINE


EPOHA 22.07.2009. GODINE


EPOHA 12.11.2012. GODINE


GEODETSKI DATUM


VI - dio


PREKLOP EPOHA

PUTOVANJE KOORDINATA KROZ VRIJEME

ISTI ELABORAT OBRA?EN

PO OSNOVI MATEMATI?KIH MODELA

�CROPOS�

�T7D�

�HOMOGENA POLJA�

 

KOMPARACIJA   PODATAKA


IZRA?UNATI   PO OSNOVI :

�9P�   i �KOREKTIVE VREMENA�

I

IZRA?UNATI   PO OSNOVI :

�CROPOS� , �T7D� i �HOMOGENA POLJA�GEODETSKI DATUM


VII - dio


�5D� PROSTOR


�TO JE DANAS POZNATO


O DINAMI?KOM KOORDINATNOM SUSTAVU ?VREMENSKA   PARALAKSA


VI�EDIMENZIONALNI KOORDINATNI   PROSTORIGEODETSKI DATUM


VIII - dio


Da bi opisali precizan polo�aj tjela u prostoru, u kome


postoji kretanje, potrebne su nam dimenzije:


du�ine, �irine, visine, vremena i brzine


ili


Prve tri dimenzije prostora:


E(Y) ; N(X) ; Z(H) opisuju smjer


(u pravcima) kretanja tijela,


t-vrijeme opisuje trajanje nekog kretanja,


a   v-brzina intezitet kretanja!


9P � TRANSFORMACIJSKI  MODEL


U  REPUBLICI  HRVATSKOJ

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (1. dio)

 

RECENZIJA

 

UVOD

 

Baza podataka

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (2. dio)

 

�TO JE AFINA TRANSFORMACIJA ?

 

HELMERTOVA TRANSFORMACIJA u ravnini

 

Primjer izra?una

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (3. dio)

 

ZBOG ?EGA JE   UVJETOVANI SOFTWER �T7D� NETO?AN ?

 

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE - GRAFI?KI PRIKAZI   ZAHVATNOG POLJA   KARTOGRAFSKOG   PRESLIKAVANJA

 

�to imamo isto a �to razli?ito u predmetnim kartografskim projekcijama ?

 

GEOGRAFSKE   I GEOCENTRI?NE KOORDINATE

 

POLJE KARTOGRAFSKOG   PRESLIKAVANJA

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (4. dio)

 

FORMULE

 

PARAMETRI KALIBRACIJE GPS-URE?AJA

 

 

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (5. dio)

 

U geodetskoj struci jedna od vrijednosti koja se mjeri je �DU�INA� . Du�ina ima tri karakteristi?na polo�aja u predo?enim koordinatnim sustavima i to :

 

Du�ine usporedne sa smjerom �paralela�

 

Du�ine usporedne sa smjerom �meridijana�

 

Du�ine u op?em polo�aju u predmetnom izra?unu zastupljene su sa dijagonalama teoretskih trapeza.

Sve predmetne du�ine ra?unaju se iz koordinata istovjetnih to?aka. Osim du�ina za geodetsku struku od iznimne va�nosti je povr�ina koja se ra?una iz koordinata to?aka teoretskih vrijednosti za teoretske trapeze u promatranim koordinatnim sustavima.

 

 

 

IZRA?UN IDENTI?NIH DU�INA U RAZLI?ITIM KARTOGRAFSKIM PROJEKCIJAMA

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (6. dio)

 

IZRA?UN   POVR�INA   5 KOORDINATNI   SUSTAV

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (7. dio)

 

IZRA?UN   POVR�INA   6 KOORDINATNI   SUSTAV

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (8. dio)

 

kartografska projekcija HTRS96/TM   (prvi dio � 5 koordinatni sustav)

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (9. dio)

 

kartografska projekcija HTRS96/TM   (drugi dio � 6 koordinatni sustav)

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (10. dio)

 

UTM - kartografska projekcija (prvi dio � 5 koordinatni sustav)

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (11. dio)

 

UTM - kartografska projekcija (drugi dio � 6 koordinatni sustav)

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (12. dio)

 

DEFINIRANJE MJERILA �?� NA OSNOVU POVR�INE (5 i 6   koordinatni sustav)

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (13. dio)

 

DEFINIRANJE MJERILA �?� NA OSNOVU POVR�INE - HTRS96/TM

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (14. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA   - PRVI DIO

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (15. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -DRUGI DIO

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (16. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -TRE?I DIO

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (17. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -?ETVRTI DIO

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (18. dio)

 

IZRA?UN   SKALARA -PETI DIO

 

RELATIVNA TO?NOST DEFINIRANA UNIFORMNIM SKALAROM

 

DEFINIRANA NETO?NOST     OD   R=1:41   DO   R=1:45

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (19. dio)

 

�9P�   i �6P�   AFINA TRANSFORMACIJA

 

IDEJA KAKO ISPRAVNO PROVESTI TRANSFORMACIJU 

 

DR�AVNI PARAMETRI AFINE TRANSFORMACIJE

 

�UPANIJSKI PARAMETRI AFINE TRANSFORMACIJE

 

OP?INSKI PARAMETRI   AFINE TRANSFORMACIJE

  

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (20. dio)

 

TRANSFER   PODATAKA IZME?U KARTOGRAFSKIH SUSTAVA

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (21. dio)

 

IZRA?UN   POMAKA   �?�   ;   �?�   GEOCENTRI?NIH   KOORDINATA

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (22. dio)

 

TRANSFER   PODATAKA IZ GEOCENTRI?NIH KOORDINATA U GEOGRAFSKE KOORDINATE NA OSNOVU   DIFERENCIJALNOG SKALARA ?? I ??

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (23. dio)

 

IZRA?UN   PARAMETARA

 

�9P� i �6P�

 

AFINE TRANSFORMACIJE

 

GRAFI?KI   PRIKAZ TRANSFORMACIJE PODATAKA

 

KAKO   PROVESTI IZRA?UN POMO?U

 

PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE ?

 

i pri tome uvjek dobiti identi?an nepromjenjen podatak -


koordinatu predmetne to?ke

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (24. dio)

 

ROTACIJA

 

IZRA?UN �??� i �??� - PRVI PAR PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (25. dio)

 

TRANSLACIJA

 

IZRA?UN �?y� i �?x� - PRVI PAR PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

KALIBRACIJA KOORDINATNIH OSI

 

K?y   i K?x

 

K?E   i K?N

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (26. dio)

 

IZRA?UN   �?Z�

 

GEOCENTRI?NE VISINE

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (27. dio)

 

TABLI?NI   PRIKAZ �9P� DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE   SA   SLIKOVNIM   PREGLEDOM

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

Gauss-Kr�gerovu projekciju meridijanskih zona�

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (28. dio)

 

TABLI?NI   PRIKAZ �9P� DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE   SA   SLIKOVNIM   PREGLEDOM

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

kartografsku projekciju HTRS96/TM

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (29. dio)

 

PRIMJER :

 

ARGUMENTACIJA TO?NOST IZRA?UNA

 

�9P� DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

KARTOGRAFSKU   PROJEKCIJU

 

LOKALNOG �DR�AVNOG� KARAKTERA

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (30. dio)

 

Primjer

 

Trome?a   �upanija :

 

OSJE?KO   BARANJSKA �UPANIJA

 

VUKOVARSKO SRJEMSKA �UPANIJA

 

BRODSKO POSAVSKA �UPANIJA

 

 

 

ARGUMENTACIJA

 

NETO?NOSTI

 

�7P� SEDAM PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (31. dio)

 

ZAKLJU?AK

 

 

 

UTM � GPS � HTRS96/TM �GK (32. dio) 

 


�7P� Bursa-Wolfov matemati?ki model.

 

PRVI DIO

 

POVJESNE ?INJENICE

 

a)KRITERIJ PRIKAZA ISPITIVANJA TO?NOSTI �7P� MODELA

b)MATEMATI?KI MODELI PRI

 

KARTOGRAFSKIM TRANSFERIMA PODATAKA

 

DRUGI DIO

 

a) DEFINIRANA TO?NOST �7P� MATEMATI?KOG MODELA

b) Matemati?ka analiza transfera podataka NJEMA?�6P� ili �7P�

c) postotak to?nosti �6P� nad   �7P�

 

PRIKAZ TO?NOSTI

 

�7P� Bursa-Wolfov model

 

IZ SVJETSKE DOSTUPNE LITERATURE

 

PRILOG OD 1 DO 5

 

 

 

TRE?I DIO

 

PRIKAZ TO?NOSTI

 

�7P� Bursa-Wolfov model

 

IZ SVJETSKE DOSTUPNE LITERATURE

 

PRILOG OD 6 DO 11

 

 

 

?ETVRTI DIO

 

�TO JE MJERILO (dm) - SKALAR (?) ?

 

�TO JE PROSTORNI SKALAR ?

 

RA?UNSKI PRIMJER IZRA?UNA SKALARA !

 

�TO PREDO?AVA POGRE�KA ?o => ?y=?z=?z� 0,30m ?

 

POGRE�KE   �GRID ?ELIJE�

 

VELIKA BRITANIJA  

 

KOJE SU TO TO?NE METODE TRANSFERA PODATAKA

 

IZME?U KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA ?

 

 

 

HIDROGRAFSKI INSTITUT RH u Splitu

 

Rotacija geografskih i geocentri?nih koordinata �?� i �?� .

 

Pojave to?nosti podataka na samom me?a�u

 

po provedbi matemati?ke transformacije na bazi �7P� matemati?kog modela.

 

Pojave to?nosti podataka provedenog transfera podataka

 

koji osiguravaju to?nost du�ine Mfd=�3cm u iznosu 1,7%. (my = mx=mz = �1,22cm)

 

 

 

SVJETSKI INSTITUTI


 

Od 18. studenog 2011. godinePRIHVA?EN

 

je �9P� model afine transformacije izme?u dvije razli?ite


kartografske projekcije koja osigurava to?nost ra?unskog


transfera podataka

 

M�=0,003-0,006m.

 

 

 

�9P� BO�IDAR VIDUKA MATEMATI?KI MODEL

 

U rangu sa svjetskim dostignu?ima.

 

M�(to?nost izra?una)= od �0,00001m do �0,00003m

 


SA   PO�TOVANJEM

BO�IDAR VIDUKA

magistar in�enjer geodezije i geoinformatike

Last Updated on Monday, 19 August 2013 13:38