Home GEODETSKI DATUM 4D VII. dio
GEODETSKI DATUM 4D VII. dio PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 12 January 2013 17:35

„5D“ PROSTOR

ŠTO JE DANAS POZNATO

O DINAMI?KOM KOORDINATNOM SUSTAVU ?

 

Ubrojnim objavljenim „STUDIJAMA“ i „EKSPERTIZAMA“ od strane nezavisnog znanstvenog tijela GRODETSKOG FAKULTETA SVEU?ILIŠTA U ZAGREBU   nazna?ena je problematika izra?una koordinate to?ke u odnosu na dva   vremena   ili interval vremena „t1“ i „t2“ odnosno   :

?t = t2 – t1.

Po konstataciji   kompliciranog izra?una vremenskog pomaka koordinate to?ke iz jedne EPOHE   u drugu EPOHU sam suglasan , ali   geodetska struka mora komplicirani izra?un svesti „na razumnu mjeru upotrebljivosti izra?una“     , a da   pri tome ne umanji to?nost samog izra?unatog podatka .

Prikaz   kompliciranog izra?una korekcije   „?“ i „?“

„ZAPADNA EVROPA EVROPSKI DATUM 1950“ u   „WGS84“

iznimno   kompliciran   izra?un

što je razvidno iz predo?enog primjera :

 

 

U DINAMI?KOM KOORDINATNOM PROSTORU   imamo dvije osnove po kojima možemo promatrati gibanje u prostoru , a to je :

a)Smatramo li to?ku kojoj odre?ujemoGPS-URE?AJEM  „STATI?KOM“ tada dinamiku koordinatnog sustava promatramo kroz gibanje „SATELITSKOG-TRIGONOMETRIJSKOG-GPS-SUSTAVA“ jer „SATELITI“ po svojoj putanji-orbiti oko ZEMLJE u svakom trenutku mjenjaju svoj položaj zbog svoje kretnje. Za   odre?ivanje prostorne koordinate jedne to?ke potrebno je za odre?enje položaja   ?etri (4) dinami?ka satelita , što zahtjeva ?etri (4) kompleta kompliciranih formula za   odre?ivanje položaja   jedne to?ke.

b)Kako se to?ka kojoj odre?ujemo koordinatu u prostoru nalazi na planetu ZEMLJInije stati?an ve?   rotira oko svoje osi dolazimo do još jednog   kompleta kompliciranih jednadžbi koje imaju utjecaj u   definiranju koordinate to?ke u prostoru a to je   „ROTACIJA ZEMLJE“ koja jednako tako ima ogroman utjecaj na izra?un položaja to?ke u prostoru. U ovom slu?aju imamo dvije komponente DINAMI?KOG KOORDINATNOG SUSTAVA koje znatno utje?u na to?an izra?un koordinate u prostoru , a to je :

-          ROTACIJA   ZEMLJE OKO SVOJE OSI : „to?ka se nalazi u prostoru na ZEMLJI

-          Gibanje „SATELITSKOG TRIGONOMETRIJSKOG SUSTAVA“

Predmetnu problematiku gibanja rješavaju   astro-fizi?ari , dok problematiku definiranja položaja to?ke u prostoru definira geodetska struka.

GEODETSKA STRUKA komplicirani izra?un mora svesti na   razumnu mjeru upotrebljivosti podatka i osigurati da takav podatak ne utje?e na to?nost   prostornog „3D“ prikaza . Dosta zahtjevan rad.

Svjetski INSTITUTI , brojni priznati i uvažavani   znanstvenici od 1993. godine nisu osmislili   matemati?ki model koji bi uvrstio u koordinatu to?ke sve parametre kretanja ZEMLJE i SATELITSKOG SUSTAVA i to je u najve?oj mjeri razlog zašto GPS-SUSTAV ne može ostvariti   to?an podatak pri opažanju i iza?unu   bliskih to?aka. 

Onaj koji tvrdi da ima to?an izra?un PROSTORNI položaj to?ke   po osnovi „7P“ sedam parametarskog   matemati?kog modela   NE GOVORI ISTINU . Neovisno što je svako provedeno mjerenje GPS-SUSTAVOM iznimno to?no : suma to?nih izmjera daje neto?nu prostornu koordinatu jer   „7P“ matemati?ki model ne uvažava   DINAMI?KI KOORDINATNI SUSTAV i to koordinate : vrijeme i brzinu . „GRID ?ELIJE“ u relativnom smislu   predo?avaju jedan mali prostor u kojem se   izra?uni provode ali   neovisno koliko god   prostor površinski je mali „4D“ i „5D“ KOORDINATNI SUSTAV jednako djeluje na svaku to?ku   u prostoru   i iz tog razloga   veli?ina GRID ?ELIJE nema nikakav utjecaj na položajnu to?nost   pojedine to?ke. O?ito je da su razlozi zašto se ne dobivaju to?ne prostorne koordinate mogu podjeliti u dvije kategorije :

a)subjektivni- približna metoda   pri po osnovi   izra?unu „7P“ matemati?kog modela

b)objektivni razlozi – ne uvaž„5D“ DINAMI?KOG KOORDINATNOG SUSTAVA   : ne uzima se u obzir   koordinata vrijeme i brzina.

 

U GEODETSKOJ STRUCI   danas vladaju   „KLANOVI“ , „NEPOTIZAM“ , „SIDRAŠI“ , „FOTELJAŠI“ , „EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI NA NIŽOJ RAZINI SVJESTI“ „EMINENTNI ZNANSTVENICI NA NIŽOJ RAZINI SVJESTI“ iz jednostavnog razloga   što ne mogu prihvatiti   ?injenicu da se „KOTA?   RAZVOJA“ ne može vratiti unazad ve?   „RAZVOJNI KOTA?“ ima samo jedan smjer   „naprijed“. Onaj koji ne može ili ne želi   prihvatiti ?injenicu da je „3D“ KOORDINATNI PROSTOR manjkav prostor za DINAMI?KI KOORDINATNI SUSTAV   i da je za   to?no   definiranje položaja to?ke u prostoru   nužno primjeniti   „5D“ KOORDINATNI PROSTOR ili ISPRAVNO REDUCIRANI   „4D“ KOORDINATNI PROSTOR ?ini   geodetskoj struci   „medvje?u   uslugu“ i onemogu?ava   razvoj struke.

 

Ono što je   u ovom trenutku   bitno istaknuti je da je svako   trenutno provedeno mjerenje sa GPS-URE?AJEM po osnovi SATELITSKE TRIANGULACIJE iznimno to?no mjerenje . Provedbom istih mjerenja   na istim to?kama u razli?itim   „EPOHAMA“ uo?it ?e se da se uvijek dobiju   druga?iji podatci koordinate za istu to?ku.Iz tog se da zaklju?iti da se je stvorila „LEPEZA TO?NIH PODATAKA“ za koje ne vrijedi   „ARITMETI?KA SREDINA“ kao „NAJVJEROJATNIJA VRIJEDNOST“ jer svaki podatak za sebe je to?an ali   aritmeti?ka sredina je neto?an podatak. U svim izu?avanjima   mora se uzeti u obzir da je svaki podatak koordinata iste to?ke prezentirane kroz razli?ite EPOHE - TO?AN PODATAK. Takva pojava zove se :

 

„VREMENSKA PARALAKSA“

 

VREMENSKA   PARALAKSA   ne trpi   geodetski prikaz   podatka

 

ARITMETI?KU   SREDINU u svojstvu

 

NAJVJEROJATNIJEG PODATKA

 

Bitna   razlika u „5D“ i „4D“ PROSTORU

 

Od   „2D“ i „3D“ PROSTORA.

 

O?ito je da   „VREMENSKA PARALAKSA“ ne trpi geodetske metode izra?una ARITMETI?KE SREDINE   ili izra?un NAJVJEROJATNIJE VRIJEDNOST OP?E ARITMETI?KE SREDINE.

 

VREMENSKA PARALAKSA isklju?ivo   prihva?a   izra?un   „SVO?ENJE   PODATAKA NA JEDNU OD EPOHA“ a ovo je zorno prikazano u predo?enom primjeru gdje se ja   BOŽIDAR VIDUKA u pravom smislu igram s podatcima koje svodim-prenosim kroz razli?ite EPOHE i uvijek dobivam to?an izra?un koordinata to?aka neovisno u kojoj EPOHI   provodim izra?un. 

VREMENSKA PARALAKSA   definira da svaka izmjera detalja u razli?itim   EPOHAMA daje razli?itu koordinatu to?ke u DINAMI?KOM KOORDINATNOM SUSTAVU „5D“ ili „4D“ , ali to ne zna?i da su dobivene koordinate to?ke   neto?ne , naprotiv razli?ite koordinate istih to?aka u razli?itim EPOHAMA   definiraju   to?an izra?un jer su se uzele u obzir pri izra?unu   varijable – koordinate : vrijeme i brzina .

 

„7P“ BURSA-WOLFOV matemati?ki model provodi transformaciju podataka unutar jedne te iste kartografske projekcije STATI?KE KOORDINATE   po osnovi :

 

Tri (3) translacije : ?E(Y) ; ?N(X) ; ?Z(H)

 

Tri (3) rotacije : ?? ; ?? ; ??z

 

Uniformni skalar : ?(xyz)

 

PREDO?ENA   METODA je   „PRIBLIŽNA METODA“

 

TRANSFORMACIJE KOORDINATA

 

jer od 1993. godine   nitko tko   kooristi   navedenu metodu

 

nije   ostvario za sve to?ke to?nu transformaciju koordinata na SVIJETU !

 

 

 

BOŽIDAR VIDUKA   po osnovi „9P“ matemati?kog modela provodi   transfer koordinata iz razli?itih kartografskih prikaza to?no u STATI?KOM KOORDINATNOM PROSTORU   s mogu?nosti   inverznog podatka :

 

Tri (3) translacije : ?E(Y) ; ?N(X) ; ?Z(H)

 

Tri (3) rotacije : ?? ; ?? ; ??z

 

Tri diferencijalna skalar : ?(E(Y)) ; ?(N(X)) ; ?(Z(H))

 

Predo?eni matemati?ki model   je jedini matemati?ki   model

 

koji omogu?ava to?an i inverzan izra?un koordinata

 

izme?u razli?itih   STATI?KIH KOORDINATNIH PROSTORA.

 

U HRVATSKOJ   se koristi za vremenski transfer podataka „CROPOS“ matemati?ki model koji je uvjetovan primjenom u geoodetskom izra?unu od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , gdje se decidirano navodi da se „CROPOS“ matemati?kim modelom provodi „provla?enje“   geodetskih podataka kroz šest (6) „TEHNI?KIH EPOHA   SATELITSKOG SUSTAVA“. Gospodo - „TEHNI?KE EPOHE RAZVOJA SATELITSKOG SUSTAVA“ ne mogu i ne utje?u na   „VREMENSKU KOORDINATU   TO?KE“ jer koordinate : VRIJEME i BRZINA   su nerazdvojne i uzro?no   - posljedi?no djeluju na koordinatu . Bilo koja promjena bilo kojeg parametra VREMENA ili BRZINE mjenja položaj to?ke u prostoru pa iz tog razloga geodetskog izvo?a?a pri trenutnom opažanju   i izra?unu   ne zanima šet (6) TEHNI?KIH EPOHA SATELITSKOG SUSTAVA ve? ga zanimaju parametri EPOHE   REALNOG VREMENA - EPOHE TRENUTNE IZMJERE i   prijašnjih EPOHA IZMJERA koje podatke koristi, ostalo je nebitno jer svaki novi trenutak je   „NOVA EPOHA“ .   Iz tog razloga   geodetska struka ne može i ne smije se ograni?iti na „ŠEST TEHNI?KIH EPOHA   SATELITKOG SUSTAVA“ kada je svaka izmjera „NOVA EPOHA“, zna?i u geodetskom izra?unu   koristi se   NEOGRANI?EN BROJ EPOHA“

BOŽIDAR VIDUKA definiranim   „4D“ KOORDINATNIM PROSTOROM“ gdje je „VREMENSKI POMAK KOORDINATE TO?KE“ definiran   „KOREKTIVOM VREMENA“ uvažava   NEOGRANI?EN BROJ EPOHA pri provedbi geodetskog izra?una gdje je koordinata to?ke   definirana sa slijede?im parametrima :

(Yi ; Kiy)   ; (Xi ; Kix) ; (Hi ; Kih)

Ili

(Ei ; Kie)   ; (Ni ; Kin) ; (Zi ; Kiz)

GDJE JE = K = t * v

Takav   prikaz koordinate to?ke omogu?ava izra?un izme?u   negrani?enog broja EPOHA,   a da se uvijek zadrži jednozna?nost i to?nost koordinate neovisno o   EPOHI.

Trenutni prikaz kordinata u DINAMI?KOM KOORDINATNOM SUSTAVU   je jedinstven u svjetu.

KOORDINATNI PROSTORI   VIŠEG STUPNJA   U SVOM KOORDINATNOM   PROSTORU   SADRŽE   KOORDINATNI PROSTOR NIŽEG STUPNJA !

„5D“   PROSTOR   U SEBI SADRŽI   „4D“ PROSTOR

„4D“   PROSTOR   U SEBI SADRŽI   „3D“ PROSTOR

„3D“   PROSTOR   U SEBI SADRŽI   „2D“ PROSTOR

Da bi prikaz položaja to?ke u prostoru nižeg stupnja bio ispravan - to?an mora se provesti   ispravna redukcija prostora višeg stupnja u prostor nižeg   stupnja.

Primjeni li se   navedeno na geodetsku struku, ne teoretsku nego na njen radni prakti?ni dio - to zna?i   klasi?na izmjera : ortogonal i tahimetrija su   geodetske metode STATI?KOG   KOORDINATNOG PROSTORA jer su im baza izmjere geodetske to?ke       koje su nepromjenjive u odnosu na detalj prostora , dok GPS-IZMJERA koristi   SATELITSKI   TRIANGULACIONI SUSTAV koji definira   DINAMI?KI KOORDINATNI SUSTAV a da bi se mogao ispravno primjeniti u STATI?KOM KOORDINATNOM PROSTORU mora se ispravno reducirati iz „5D“ KOORDINATNOG   PROSTORA“ u „3D“ KOORDINATNI PROSTOR. Neto?nost   geodetskih izra?una proizlazi iz neto?nog svo?enja podataka iz „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA u „3D“ KOORDINATNI PROSTOR.

O?ito   je da je navedeni problem za ogroman broj znanstvenika   geodetske struke   neriješiv problem ispravne redukcije podataka iz „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA u „3D“ KOORDINATNI PROSTOR.

Ne, nije problem u tome što problem ispravne redukcije podataka nije uo?en, nego problem je u tome što se ne zna ispravna redukcija iz „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA u „3D“ KOORDINATNI PROSTOR na osnovu   raspoloživih parametara   a da izra?un bude jednostavan.

Jedan od faktora koji   onemogu?avaju   dobivanja to?nog   transformiranog podatka iz DINAMI?KOG „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA u   STATI?KI „3D“ KOORDINATNI PROSTOR je   i upotreba   „APROKSIMATIVNIH PODATAKA“ definiranih : pravcima , sinusoidama ili nekom drugom krivuljom . Ono što je jasno iz ASTRONOMIJE da ako znanstvenici lansiraju sondu sa ZEMLJE   na MARS, tada putovanje predmetne sonde ne možete ostvariti to?an let ili to?no   prizemljenje ako niste izveli   to?ne izra?une leta predmetne sonde.   Zašto onda geodetski znanstvenici misle da mogu   iz „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA u „3D“ KOORDINATNI PROSTOR provesti to?an izra?un na osnovu nekih   „APROKSIMATIVNIH PODATAKA“ ? Ono što važi   u MAKRO SVJETU - SVEMIRU , važi i u MIKRO SVJETU- na površini ZEMLJE.

Na osnovu   geodetske izmjere u razli?itim „EPOHAMA“ kao i provedenim geodetskim izra?unima s korištenim podatcima iz razli?itih EPOHA u geodetskoj struci nije TEORETSKA RASPRAVA „PUTOVANJE PODATAKA IZ SADAŠNJOSTI   U PROŠLOST“ ili   „PUTOVANJE PODATAKA IZ PROŠLOSTI U SADAŠNJOST“ .

Putovanje podataka   kroz vrijeme u geodetskoj struci je provedena „MATERIJALIZACIJA PUTOVANJA IZ SADAŠNJOSTI U PROŠLOST   I OBRATNO - PUTOVANJE IZ PROŠLOSTI U SADAŠNJOST“.

VREMENSKI IZRA?UNI   jedino mogu biti provedeni uz primjenu to?nih matemati?kih modela po osnovi „9P“ u STATI?KIM KOORDINATNIM PROSTORIMA .Približni matemati?ki modeli po osnovi „7P“ moraju oti?i u zaborav i smatrati ih se jednim neuspjelim pokušajem u razvoju geodetske struke, jer što drugo re?i kada „7P“ matemati?ki model od 1993. godine nije osigurao to?an i upotrebljiv geodetski podatak pri transferu podataka iz „5D“ u „3D“ KORDINATNI PROSTOR ?  

BOŽIDAR VIDUKA nije se bavio kompliciranim formulama,   integralima , derivacijama   i diferencijalnim jednadžbama , ve? je primjenio ideju da komplicirani izra?un zamjeni „METODOM RADA“ koja ?e uvažavati sumaran rezultat svih   kretanja zajedno u jednom broju „KOREKTIVI   VREMENA“ . „5D“ KOORDINATNI PROSTOR   sam reducirao na „4D“ KOORDINATNI PROSTOR gdje sam   redukciju koordinata : vrijeme i brzinu predo?io linearnom vrijednoš?u   pre?enog puta to?ke iz jedne u drugu EPOHU izraženo varijablom   „KOREKTIVOM VREMENA“ .

Definirao sam da se „KOREKTIVA VREMENA“ na koju imaju sumarni utjecaj : ROTACIJA ZEMLJE i gibanje SATELITSKOG SUSTAVA o?ita na referentnim stalnim to?kama koje se koriste za promatranje i korekciju SATELITSKOG SUSTAVA.

Poznato je da se pomo?u referentnih stalnih to?aka provodi promatranje i korekcija SATELITSKOG SUSTAVA . Korekcije SATELITSKOG SUSTAVA provode se na osnovu   stalnih ZEMALJSKIH postaja koje korigiraju   koordinate orbite pojedinog satelita a izazvane su „vremenom“ i slobodnom kretnjom satelita“.

Za jedno odre?eno podru?je zna?i nije problem da na ekranu   „antene“ GPS-URE?AJA operater u svakom trenutku ima korektivni podatak pomaka   koji je dobio od   ZEMALJSKE STALNE REFERENTNE TO?KE u radnom prostoru. Gusto?a   stalnih to?aka   može biti od 20km x 20km do 50km x 50km . Ako je gusto?a stalnih referentnih to?aka ve?a - interna to?nost   mjerenja i ra?unanja je ve?a , a ako je gusto?a stalnih referentnih to?aka manja interna to?nost mjerenja i ra?unanja je manja   ali nikako toliko manja da utje?e na to?nost   koordinate to?ke definiranu na milimetar. 

ŠTO O PREDMETNOJ PROBLEMATICI

 

IMA ZA RE?I   FIZIKA i ASTRONOMIJA?

 

ŠTO SE ZNA O „4D“ i   „5D“   PROSTORU ?

 

Napominjem   da je   predmetni tekst   AŽURAN s obzirom da je korigiran i uskla?en s   najnovijim   objavama teksta   u svezi „5D“ prostora , KVANTNE FIZIKE . Tekst je   objavljen od strane profesora   University of EDINBURGH gospodina A. D. KENNEDYA od dana 04. sije?nja   2013. godine

 

Prema   objavljenim radovima razvidno je da   u svom izu?avanju SATELITSKIH SUSTAVA GPS i   GLONAS nisam se ograni?io samo na REPUBLIKU HRVATSKU , ve?   sam u izu?avanju koristio podatke iz cijelog svijeta . Pri takvom izu?avanju stekao sam dojam a time i formirao mišljenje da u svakoj zemlji na Zemaljskoj kugli   u domeni geodetske struke postoje   „NEDODIRLJIVI“ , „UVAŽENI GEODETSKI   ZNANSTVENICI“ , „PODOBNI GEODETSKI ZNANSTVENICI“ i u tom pogledu se ništa ne mijenja.

Zapanjuju?e je da gotovo svi znanstvenici svijeta izu?avaju SATELITSKI   SUSTAV GPS na isti na?in . Dobivene podatke izmjerom GPS-SUSTAVA transformiraju na isti na?in po osnovi „7P“ sedam parametarske matemati?ke metode :

Tri (3) translacije

Tri (3) rotacije

Jedan (1) uniformni skalar.

Kako svi koriste istu metodu, jednako tako svi dobivaju pogrešan rezultat - koordinatu pri provedbi   transformacije podataka.

Sve to dovodi do „NETO?NOSTI GEODEZIJE“ zbog uvažavanja mišljenja podobnih i zaslužnih a pri tome se nepoštuju osnovne matemati?ke relacije.

U „3D“ KOORDINATNOM PROSTORU svi   znanstvenici izu?avaju   bezdimenzionalni prostor „TO?KU“ . Kada vi provodite izra?un jedne to?ke uvijek je to?an izra?un jer ga nemate s ?ime usporediti.

Opet pogrešan „TEORETSKI PO?ETAK“ jer se u geodetskoj struci   mjeri dužina , a dužina je odre?ena sa dvije to?ke. Prema navedenoj ?injenici zna?i da GEODETSKI ZNANSTVENICI moraju   izu?avati minimalno „DVIJE BLISKE TO?KE“ kako bi se   stekla percepcija stvarne to?nosti u mjernoj geodeziji.

Izneseno je globalno mišljenje o radu svjetskih   znanstvenika u geodetskoj struci .

Postoji jedna zanimljiva narodna poslovica :

„VIDJELA ŽABA DA SE KONJI   POTKIVAJU ,

DIGLA NOGU DA SE I NJU POTKUJE!“

Jednostavnije je prepisivati nešto što je netko rekao ili napisao   nego da sam razmišljaš i stekneš svoj sud o problematici. Moglo bi se dogoditi da se tvoj istraživa?ki rad   ne uklopi u op?e shva?anje problema pa se može desiti da budeš izop?en iz „ELITNOG DRUŠTVA UVAŽENIH ZNANSTVENIKA“.

Navest ?u neke poznate ?injenice , ali koje se nisu uzele u obzir pri izu?avanju GPS SATELITSKOG SUSTAVA i realizaciji to?nog izra?una koordinata to?aka :

Dimenzije prostora: Prostor nije kona?an po broju dimenzija. One se mogu uve?avati sa mogu?nostima da ?ovjek uve?a svoje shva?anje prostora. To zna?i da je poželjno uvesti „4D“ i „5D“ KOORDINATNI PROSTOR kako bi se dobio   to?an izra?un koordinata   dobivenih   izmjerom „GPS-SATELITSKOG SUSTAVA“

Vreme: Ono što je u?injeno za „vremena“ ne može da se odnosi samo na „vrijeme“, jer u sistemu gdje uvek postoje kretanja, nije mogu?e da vrijeme bude samostalno, bez opisa svih ostalih kretanja koja postoje.

Dimenzija više: Prostor je uvek podložan promjeni, zbog toga što stalno postoje kretanja! Zato prostor uvijek prati tok vremena koji se stalno mijenja!

 

Brzina: Kretanje tijela u jedinici vremena jest brzina. Kako je vrijeme uspjelo da se odvoji od brzine i postane jednom od dimenzija prostora, dok je brzina ostala da bude samo mjera?

 

Prostor: Za jednake intervale vremena, svako tijelo nalazi se na razli?itim udaljenostima u prostoru! Zato položaj tijela u prostoru za dva razli?ita vremena jeste razli?it! Sa navedenom konstatacijom je PROSTOR razli?it za razli?ita vremena.

Vrijeme i brzina: VRIJEME I BRZINA odre?uju ta?an položaj tijela u prostoru, odnosno definiraju sam prostor. Kako se sve brzine definiraju po intervalu vremena u kojem se dešavaju, slijedi da: Vrijeme i Brzina su neodvojivi.

 

BITNA   ?INJENICA

U PROBLEMU TO?NOG IZRA?UNA

KOORDINATA   GPS i GLONASS   SATELITSKOG   SUSTAVA

Povezanost vremena i brzine: Ono što povezuje dva razli?ita vremena i dva razli?ita prostora jest brzina. Ona je nosilac promjene položaja tijela u prostoru za dva ili više razli?itih vremena.

 

Putanje planeta: Izgled putanje neke od planeta ne može biti stalan i uvijek jednak! Svaki naredni okret oko Sunca, odnosno cijela rotacija koju napravi planet, ne može da se ponovi u istom obliku, a još manje na istom mjestu u prostoru!

 

Prikazivanje dimenzija prostora: Bilo koje tijelo u prostoru, nije nepokretna to?ka, ve? su to uvjek fizi?ka tijela koja se nalaze u kretanju. Zato je ustaljeni prikaz u „3D“ PROSTORU ovakvog prostora nedovoljan, ?ak i onda kada mu se dodaje vrijeme kao ?etrvrta dimenzija.

 

Pet dimenzija: Da bi se odredio položaj tijela koje se uvijek nalazi u kretanju, za neki odre?eni period vremena; potrebno je pet dimenzija, na osnovu kojih može da postoji realan prostorno vremenski kontinuitet!

 

Kordinatni sistem: Sa svakom brzinom koja se mora unijeti u kordinatni sistem, to ?ini taj kordinatni sistem stalno promjenljivim. Zato što, ma gdje da se zamisli ta?ka presjeka ili se odredi da je to koordinatni po?etak, treba znati (a to se i zna) da to mijesto, ta?ka ili po?etak, mora uvijk da postoje u kretanju.

PROSTOR se opisuje sa tri osnovne dimenzije : E(y) ; N(x) i Z(H). Od kada je VRIJEME postalo ?etvrta dimenzija prostora, od tada nastaje mogu?nost da za opis prostora postoji PET DIMENZIJA!

„5D“ PROSTOR


 

Navedene ?injenice nijedno mišljenje , nijedan pedigre znanstvenik , ili mišljenje uvaženog kolege znanstvenika gdje ostale kolege   ljube   zemljicu po kojoj kolega   kro?i ne može   promjeniti.

 

Zašto se predmetne ?injenice ne uvažavaju ? Na to pitanje moraju dati odgovor sami znanstvenici.

 

U HRVATSKOJ   se koristi matemati?ki model „CROPOS“ koji opažani GPS-PODATAK   provla?i – šrota kroz „ŠEST TEHNI?KIH VREMENSKIH EPOHA“. Prvenstveno   navedene predmetne   EPOHE su „KONSTRUKTIVNE   EPOHE   GPS-SUSTAVA“ koje na rezultat opžanja u GPS-SATELITSKOM SUSTAVU o?ituje se sa ve?om ili manjom   stabilnoš?u   SATELITSKOG SUSTAVA ali nikako ne može utjecati na to?nost   definiranog položaja to?ke u prostoru.

 

TEHNI?KE VREMENSKE EPOHE nemaju neko zna?enje na mjerni podatak jer EPOHA   MJERENJA ima   neograni?eno mnogo koliko i vremenskih intervala . Matemati?ki model „CROPOS“   ne provodi   izra?un korekcije podatka sa EPOHE MJERENJA   u EPOHU KATASTARSKOG PRIKAZA . Da pojasnim :

 

NOVA IZMJERA je provedena 2006. godine i obra?ivana je u TEHNI?KOJ EPOHI GPS SUSTAVA   ITRF2005 .

 

Održavanje katastarskog podatka geodetskim elaboratom iz EPOHE 09.10.2012. GODINE , matemati?ki sustav „CROPOS“ mjereni podatak PROVLA?I – ŠROTA kroz šest(6) TEHNI?KIH EPOHA   GPS SATELITSKOG SUSTAVA prema   dekleraciji rada „CROPOS“ sustava. Koja je svrha provedbe takvog izra?una kada   geodetskog izvo?a?a   zanimaju dvije „epohe“ : „EPOHA REALNOG VREMENA – EPOHA IZMJERE“ i „EPOHA GEODETSKOG PRIKAZA“


 

ZAŠTO ?

 

Postupak izra?una mora omogu?iti   fleksibilnost   SATELITSKOM SUSTAVU . Što to zna?i? Kada su ve?e oscilacije – kolebanja SATELITSKOG SUSTAVA   - METODA RADA   - IZRA?UNA mora osigurati to?no   definiran položaj to?ke neovisno o pomaku to?ke u vremenskom prostoru.

 

Vremenski   izra?un mora omogu?iti to?an izra?un svake koordinate u svakom op?em vremenu   bez izuzetka.

 

Vremenski izra?un mora omogu?iti:

 

MATERIJALIZACIJU PUTOVANJA

 

KOORDINATA KROZ VRIJEME

 

IZ SADAŠNJOSTI U PROŠLOST

 

KAO I   PUTOVANJE PODATAKA

 

KOORDINATA  

 

IZ PROŠLOSTI U   SADAŠNJOST

 

I PRI TOME OSTVARITI

 

REALAN I STVARAN POLOŽAJ

 

TO?KE U

 

DINAMI?KOM

 

KOORDINATNOM PROSTORU

 

„4D“ I „5D“

 

Iz navedene ?injenice „CROPOS“ matemati?ki model je bezvrijedan jer podatak - koordinatu provla?i kroz   KONSTRUKTIVNE EPOHE   GPS SUSTAVA , a ne ra?una   „STVARNI VREMENSKI POMAK TO?KE U PROSTORU“ . Bit izra?una koordinate je da u svakoj EPOHI   MJERENJA geodetski operater uvjek dobije to?an podatak.

 

Izmjera koja se provodi po osnovi   SATELITSKOG GPS ili GLONASS SUSTAVA   je iznimno to?na izmjera i uvjek se dobije to?an prostorni položaj u odnosu na dinami?ki TRIGONOMETRIJSKI   SATELITSKI SUSTAV.

 

Danas se dešava da imate to?ne izmjere po epohama a sumarno to?ne izmjere daju neto?an podatak. Zašto?

 

Vrlo jednostavan odgovor : Ne provodi se dosljednost matemati?kih funkcija i relacija „4D“ I „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA .

 

Ne provodi se to?na projekcija podataka iz „5D“ u „3D“ KOORDINATNI PROSTOR koji   percipiramo i u kojem možemo provoditi izra?une.

 

Preskakanjem „4D“ KOORDINATNOG PROSTORA i primjena „7P“ sedam parametarske metode pri   transformacijskim izra?unima dovodi do izra?una neto?nih koordinata to?aka.

 

Navedeni zaklju?ak proizlazi iz ?injenice da nitko na svijetu ne može ostvariti   to?an izra?un u „3D“ KOORDINATNOM PROSTORU primjenom „7P“ sedam parametarske matemati?ke metode.

 

U ZNANOSTI pamti se prvi i zadnji a ostali služe da popune   prazninu izme?u po?etka i kraja „ERE“.

 

Sve istine-NOVE SPOZNAJE prolaze kroz tri faze:

 

Prvo se ismijavaju – NOVE SPOZNAJE.

 

Zatim im se nasilno suprostavlja - NOVIM SPOZNAJAMA.

 

(autoritetom, podobnoš?u)

 

(u nekim slu?ajevima i zakonom ili uredbama)

 

(tvrdoglavoš?u-upornoš?u

 

i kada je o?ito   da se grješi)

 

Jer kako opravdati uložena   nov?ana ulaganja u razvoj ne?ega što je o?ito pogrešno ?

 

I tre?e, NOVE SPOZNAJE prihva?aju se kao o?ite/samo dokazljive!

 

„svi   smo za „VICU“ ako ?e mo lagati“

 

„i „ja“ tako mislim => poltron , ulizica“

 

Odgovorni moraju snositi posljedice

 

za svoju nestru?nost i neznanje!

 

Tekst koji slijedi u   ve?oj mjeri je preuzet od gospodina NIKOLE VUŠKOVI?A , jer ga smatram iznimno   jednostavanim , razumljivim i konciznim . Zbog toga mislim da ne treba izmišljati toplu vodu ve? je koristiti. Predmetni tekst   gospodina NIKOLE VUŠKOVI?A s mojim geodetskim izra?unom dobiva   novu dimenziju u znanosti jer se teorija   „5D“ i „4D“ KOORDINATNOG PROSTORA prvi puta nadopunjuju i potvr?uju u praksi „MATERIJALIZACIJE PUTOVANJA PODATAKA KROZ VRIJEME EGZAKTNO I OPIPLJIVO“ . Ono što je bilo   teoretsko   razmatranje ili rasprava „DA LI JE MOGU?E FIZI?KI PROVESTI PUTOVANJE IZ SADAŠNJOSTI   U PROŠLOST ?“ ili „DA LI JE MOGU?E   PROVESTI FIZI?KO PUTOVANJE   IZ PROŠLOSTI U SADAŠNJOST ?“ danas dobiva   prakti?nu primjenu.

 

Ja , BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i informatike imam isto mišljenje kao gospodin NIKOLA VUŠKOVI? što je razvidno   iz objavljenog teksta pod temom „GEODETSKI DATUMI 4D“

 

TRANSFER   PODATAKA I

 

ME?USOBNO RA?UNANJE S PODATCIMA  

 

IZME?U   EPOHA :

 

EPOHA 23.06.1997. GODINE

 

EPOHA 15.08.2000. GODINE

 

EPOHA 06.04.2004. GODINE

 

EPOHA 18.09.2007. GODINE

 

EPOHA 22.07.2009. GODINE

 

EPOHA 12.11.2012. GODINE

 

KOMPLETAN IZRA?UN JE PROVEDEN U „4D“ KOORDINATNOM PROSTORU PO OSNOVI   „KOREKTIVA VREMENA“ KOJE SU ISPRAVNA REDUKCIJA „5D“ U „4D“ KOORDINATNI PROSTOR   , IZ JEDNOSTAVNOG RAZLOGA ŠTO JE   „KOREKTIVA VREMENA“ FIZI?KI PREVALJENI   PUT KRETANJA TO?KE IZ JEDNE U DRUGU „EPOHU“

 

K = t * v

 

PREDMETNA FORMULA JE OSNOVA ISPRAVNE   REDUKCIJE

 

IZ   „5D“ KOORDINATNOG PROSTORA

 

U „4D“ KOORDINATNI PROSTOR.

 

Što   je to poznato

 

o višedimenzionalnom prostoru ?

 

 

NASTAVAK  NA  VIII  dijelu.
Last Updated on Sunday, 13 January 2013 13:11