Home LEGALIZACIJA OBJEKTA I. dio
LEGALIZACIJA OBJEKTA I. dio PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 12 January 2013 18:02

 


LEGALIZACIJA

BESPRAVNO  

SAGRA?ENIH OBJEKATA !

GEODETSKI ELABORATI REGISTRACIJE PROMJENE U PROSTORU .

Prema Državnim podatcima ima više od 30.000 podnesenih zahtjeva za legalizaciju zgrada gdje je geodetski elaborat sastavni dio podneska . Neto?ni podatci frontovi(dužine) katastarskih ?estica i frontovi (dužine) zgrada u geodetskim elaboratima ura?enih u HTRS96/TM kartografskoj projekciji   su pogrešno i neto?no upisani u pisani dio geodetskog elaborata koji izaziva podsmjeh arhitekata s obzirom da su pogreške frontova znatne i lako uo?ljive .

Stranke nisu „ovce za šišanje“ , vrlo dobro znaju koliki su frontovi katastarskih ?estica , a još bolje znaju frontove po zgradi. Iz tog razloga zbog pogrešnog upisa numeri?kih podataka svjesno i namjerno u geodetske elaborate može se o?ekivati da ?e vlasnici nekretnina tražiti od geodetskih izvo?a?a  da im izvrše povrat pla?enih a neto?no izra?enih geodetskih elaborata .

Zbog ?injeni?nih pogrešaka u geodetskom elaboratu odre?eni broj geodetski izvršitelja ?e vratiti novac stranci( „linija manjeg otpora“) , a odre?eni broj geodetskih izvo?a?a ?e završiti u sudskim postupcima , pogotovo oni geodetski izvo?a?i koji su odradili ve?i broj geodetskih elaborata , potrošili novac i nemogu ga vratiti stranci. U tom slu?aju ?e geodetski izvo?a? završiti u sudskom postupku privatne , gra?anske tužbe radi naplate tražbine zbog prouzro?ene štete izradom neto?nog   geodetskog elaborata.

Financijski problem geodetske struke nije lako rješiv , a to je pla?anje štete stranci zbog uvjetno ura?enog geodetskog elaborata u neto?nom kartografskom prikazu u skladu sa zakonom i zatrpati ?e sudove REPUBLIKE HRVATSKE.

Realno je za o?ekivati da ?e 10% stranaka od 30.000 stranaka podi?i privatne tužbe protiv geodetskih izvo?a?a , a u sudskom postupku  ishod je „nepoznat“.

U postupku legalizacije bespravno sagra?enih objekata obavezno je priložiti   geodetski elaborat koji se mora izraditi u pet primjeraka prema odredbi DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine   potpisane od strane ravnatelja dr. sc. DANKA MARKOVINOVI?A, citiram :

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgra?ene zgrade   izra?uje se u više primjeraka . Jedan primjerak zadržava naru?itelj geodetskog snimka , jedan primjerak zadržava ovlašteni inženjer geodezije i tri primjerka naru?itelj geodetskog snimka   prilaže uz zahtjev za isho?enje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgra?ene zgrade.“

Komentar :Sa pet geodetskih elaborata o?ito je da je DGU RH ve?i katoli?ki vjernik od samog PAPE jer je o?ito administracija radi administracije umjesto da se legalizacija provede što bezbolnije jer u ovom slu?aju se zaboravlja da je DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA RH obavezna u sklopu „TEHNI?KE REAMBULACIJE“ besplatno registrirati promjenu u fizi?kom prostoru. Kad ?e se provesti „TEHNI?KE REAMBULACIJE“ zakonska obaveza DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i rasteretiti   gra?ane REPUBLIKE HRVATSKE bespotrebnog pla?anja ne?eg što je DRŽAVA u svojim redovnim poslovima održavanja katastarskog operata obavezna po zakonu odraditi. TEHNI?KA REAMBULACIJA je tehni?ko   redovno održavanje katastarskog operata koje se provodi od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE u ovisnosti o dinamici promjena u fizi?kom prostoru svakih : 5 godina ; 10 godina ; 15 ; godina ; 20 godina ; 25 godina ali najkasnije u obavezi je   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE da provede novu izmjeru svakih od 30 do 35   godina?

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine:

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgra?ene zgrade izra?uje se u službenoj ravninskoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na temelju podataka izmjere odra?enih u službenom položajnom referentnom koordnatnom sustavu   Republike Hrvatske HTRS96.“

Komentar : DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE zna da   kartografski prostor HTRS96/TM nije to?an, da su geodetske to?ke geodetske osnove HDKS (GK) transformirane u kartografski prostor HTRS96/TM . Prema :

Tehni?ka specifikacija za odre?ivanje koordinata to?aka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012

Mogu? smjer transformacije je

samo     HTRS96>HDKS.

Ravnatelj:

Dr.sc. Danko Markovinovi?

Provedena je nezakonita i neto?na transformacija   geodetskih podataka . Kako koristiti neto?no   transformirane koordinate geodetske osnove u kartografskoj projekciji HTRS96/TM ?

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine , strana broj 1. :

„Nezakonito izra?enom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se zgradom , odnosno rekonstruirani dio postoje?e zgrade izgra?ene bez akta kojim se odobrava gra?enje , odnosno protivno tom aktu , vidljiva na digitalnoj orto-foto karti u mjerilu 1:5000 DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE izra?enoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja REPUBLIKE HRVATSKE zapo?etog 21. lipnja 2011. godine (u daljnjem tekstu : DOF5/2011)“

Komentar : Bitna ?injenica mjerilo izrade kartografskog prikaza DOF5/2011 u mjerilu 1:5000.

DOF5/2011

ŠTO JE TO ?

Odmah na po?etku dat ?u jedan komentar : DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE najvjerojatnije   ima jedan poseban odjel u svom ustroju koji je zadužen da osmišljava „kratice“ kako bi zavarao protivnika u industrijskoj špijunaži , a maštovitost im je na zavidnom nivou.

DIGITALNA ORTOFOTO KARTA u mjerilu 1:5000 izra?ena je na temelju aerofotogrametrijskog snimka REPUBLIKE HRVATSKE   DEFINIRANOG   „GEODETSKIM DATUMOM 21. lipnja 2011. godine“.


Zna?i aerofotogrametrijski snimak (slika) koja je orjentirana na osnovu   geodetske osnove : trigonometara i poligonskih to?aka izra?unatih u   Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u vremenskom periodu od 1924 dodine pa do 2010 godine definiraju fotografski prikaz u „Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“

To?nost mjerila karte definiran je izrazom :

Mjerilo karte   x 0,2mm to?nost o?itanja na razmjerniku = To?nost   karte

To?nost karte mjerila 1:500 = 5000 * 0,2mm = 1,0m

Uve?anjem DOF5/2011 karte mjerila 1:5000 u mjerilo 1:2000 ne?e se pove?ati to?nost kartografskog prikaza DIGITALNE ORTOFOTO KARTE ve? naprotiv to?nost ?e se smanjiti za omjer mjerila   DIGITALNE ORTOFOTO KARTE   1:5000 i mjerila uve?anja kartografskog prikaza 1:2000 :

To?nost mjerila karte 1:2000 nastale uve?anjem iz 1:5000 = 1,0m x (5000/2000) = 2,5m

Neto?nost prikaza u DOF5/2011 karti u mjerilu 1:2000 je pove?ana na ±2,5m

Drugi problem su postoje?i planovi koji su naneseni-preklopljeni preko DOF5/2011 KARTE - slikovne karte.

Da potsjetim :

-     70% REPUBLIKE HRVATSKE ima „GRAFI?KE PLANOVE“ u mjerilu 1:2880 ; 1:1440 i 1:720

-     30% REPUBLIKE HRVATSKE ima izra?ene planove u numeri?koj Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu . Planovi su izra?eni u mjerilu 1:500 ; 1:1000 ; 1:2000 i 1:2500

Grafi?ka izmjera (hvatna izmjera) – katastarski planovi , morali su se   transformirati u Gauss-Krügerovu projekciju merdijanskih zona“ u kartografsku projekciju izrade karte DOF5/2011 mjerila 1:5000 . Predmetna transformacija grafi?kih planova na 70% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE provodila se je   po osnovu transformacijskih parametara BRANKA BOR?I?A.

Planovi izmjere Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ su digitalizirani , vektorizirani i HOMOGENIZIRANI.

Podatci   grafi?ke izmjere i numeri?ke izmjere za potrebe prikaza u karti DOF5/2011 , mjerila 1:2000 morali su biti „HOMOGENIZIRANI“ , metoda poravnanja podataka koja u neto?nom grafi?kom i numeri?kom kartografskom sustavu   osigurava neto?an podatak za bilo kakvu pravnu upotrebu. Na osnovu navedenog – konstatiranog KARTA DOF5/2011 sa preklopljenim katastarskim podatcima nije primjenjiva u svojstvu dokaznog podatka pri „LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRA?ENIH OBJEKATA“. .

O „HOMOGENIZACIJI“ geodetskih podataka možete pro?itati u temi „HOMOGENIZACIJA I i II“ gdje je razvidno iz predmetnih predo?enih izra?una da je položajna to?nost HOMOGENIZIRANIH GEODETSKIH PODATAKA ±20m što je „KATASTROFA“.

Postupak dobivanja zajedni?ke informacje DOF5/2011 i KATASTARSKIH PLANOVA-razli?itih projekcija (grafi?kih i numeri?kih) objasnit ?u radom „ACD-a“.

U „JEDNOM LERU“ je memorirana karta DOF5/2011 mjerila 1:5000 – u izvornom podataku.

U „DRUGOM LERU“ je memorirana karta DOF5/2011 digitalno uve?ana u mjerilo 1:2000.

U „TRE?EM LERU“ su memorirani HOMOGENIZIRANI PODATCI KATASTARSKIH PLANOVA : 1:2880 ; 1:1440 ; 1:720 ; 1:500 ; 1:1000 ; 1:2000 i 1:2500 i predo?eni u mjerilu 1:2000.

Preklapanje „DRUGOG i TRE?EG LERA“ dobiva se preklop katastarskih planova i aerofotogrametrijskog snimka upitne položajne to?nosti.

Sav ovaj postupak proveden je u   Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu iz jednostavnog razloga što je 30% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE i geodetska osnova : trigonometri i poligoni prikazani u „Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ . Transformacija   svih podataka u kartografski prostor HTRS96/TM nije mogu? jer neto?nost podataka u kartografskom prostoru „Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ se uve?ava do neprepoznatljivosti.

BESSELOV ROTACIONI ELIPSOID

a(BESSEL) = 6 377 397,155m

b(BESSEL) = 6 356 078,963m

WGS84 ROTACIONI ELIPSOID

a(WGS84) = 6 378 137,0m

b(WGE84) = 6 356 752,3142m

Uve?anje je predo?eno na osnovu aproksimativne „KUGLE“

R(kugla-BESSEL-1841) = 6 363 177,0972267842392663213034037

R(kugla-WGS84) =6 363 872,5643718545839102606505787

Fu = R(kugla-WGS84) / R(kugla-BESSEL-1841)

Fu(FAKTOR UVE?ANJA)=1,0001092955821351326014319260728

 

Ovakva „PAPAZJANIJA GEODETSKIH PODATAKA“ skoro u povjesti geodetske struke nije vi?ena !

Sad dolazi ono najbolje !

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine:

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgra?ene zgrade izra?uje se u službenoj ravninskoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na temelju podataka izmjere odra?enih u službenom položajnom referentnom koordnatnom sustavu   Republike Hrvatske HTRS96.“

Kartografske projekcije HDKS(GK) („Gauss-Krügerova projekcija merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu) i kartografska projekcija HTRS96/TM po matemati?kom modelu i osnovnim ulaznim podatcima „geografskim koordinatama“ iste su matemati?ke kartografske projekcije - a u biti u kona?nici imaju razli?it kartografski prikaz.

Isti detalj prikazan   u HDKS(GK) kartografskoj projekciji i HTRS96/TM kartografskoj projekciji ima druga?iji položajni prikaz zbog razli?ite translacije , rotacije     i skaliranja detalja.

Neovisno o tome što je KARTA DOF5/2011 prikazana u mjerilu 1:2000 Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ i geodetski elaborat izra?en u mjerilu 1:2000 u kartografskom prikazu HTRS96/TM predmetne podloge nisu kompatibilne i usporedive jer se u biti   radi o dvije razli?ite kartografske projekcije.

Nulti merdijan (15ş) petog (5) koordinatnog prostora Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ ima druga?iju konvergenciju nultog merdijana prema nultom merdijanu (16ş 30') kartografske projekcije HTRS96/TM od nultog merdija (18ş) šestog (6) koordinatnog prostora Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“

U numeri?kim kartografskim projekcijama jedini relevantni podatak pri transformaciji podataka je „KOORDINATA TO?KE“ ako niste znali , a nikako „uklapanje / preklapanje“ podataka.

Metoda uklapanja/preklapanja je metoda grafi?ke izmjere mjerila 1:2880 ; 1:1440 ili 1:720 , metoda je subjektivnog karaktera.

Ja ?u druga?ije translatirati i rotirati detalj   u kartografskom prikazu prostora nego Vi ali to ne zna?i da je moj ili Vaš definirani položaj „uklapanjem/preklapanjem“   to?an jer „uklopljeni / preklopljeni“ položaj ovisi o subjektivnom i objektivnom odlu?ivanju. Na primjer :   koje sam to?ke odabrao za predmetno uklapanje detalja kao i kako samo proveo  namještanje i podešavanje   detalja da podjednako odstupa od svih referentnih to?aka , a predmetni položaj procjenjujem „od oka“.


Predmetna metoda osigurava to?nost reda veli?ine od 20m do 30m u ovisnosti o to?nosti podloge kao i o karikiranom detalju u ponu?enoj kartografskoj podlozi.

Kada se sad vratim na detalj dešifriranja broja katastarske ?estice na osnovu metode „uklapanja / preklapanja“ dolazim do jedne zapanjuju?e ?injenice :

a)U fizi?kom prostoru bespravno sagra?en je objekt na katastarskoj ?estici širine 8m ; 10m ; 12m ; 15m itd.

b)Objekt je izgra?en na me?noj liniji ili je udaljen od me?ne lnje : 1m ; 2 m ili 3m.

c)Ono što najviše zabrinjava je nemogu?nost lociranja detalja u kartografskom prostoru prikaza KARTE DOF5/2011.

d)Geodetski izvo?a? ne može u neto?nom kartografskom prikazu to?no locirati položaj predmetnog detalja zbog pogrešaka same kartografske podloge KARTE DOF5/2011 i preklopljenog HOMOGENIZIRANOG KATASTARSKOG OPERATA.

e)Vrlo lako se može dogoditi da se bespravno sagra?en objekt prenese kartografski „uklapanjem / preklapanjem“ u neku drugu katastarsku ?esticu zbog nemogu?nosti identifikacije stvarnog prostornog položaja

f)To?nost uklapanja detalja zbog „HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PODATAKA“ je od ±20m do ±30m .

O gospodinu dr. sc. DANKU MARKOVINOVI?U možete mi vjerovati na rije? imao sam dobro mišljenje, ali njegovi postupci i brojne potpisane uredbe su znatno promjenile moje mišljenje.

Mislio sam da je gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVI?   odradio doktorsku disertaciju iz domene „GEODETSKE STRUKE“ , ali o?ito je da je pri radu na svom doktoratu presko?io poglavlje „transformacije podataka izme?u numeri?kih kartografskih projekcija“ ili baš nije htio sve prepisati pa je tu nastala neka praznina u njegovom radu i njegovoj stru?nosti.

Predmetna „uredba“ KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine i „uredba“ KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine potpisane od strane ravnatelja dr. sc. DANKA MARKOVINOVI?A definirala je totalnu nesnalaženje u struci ravnatelja DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE .

Da li je gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVI? ikada uradio geodetski elaborat parcelacije ili upisa objekta u grafi?koj izmjer mjerila 1:2880 , 1:1440 ili 1:720 po metodi „uklapanja / preklapanja“ , da bi stekao osje?aj i dojam što se dobiva predloženom metodom kao rezultat ? Mislim da nije s obzirom na donesene i potpisane   „UREDBE“!

Svjestan sam da su navedene uredbe odra?ene od strane drugih suradnika gospodina dr. sc. DANKA MARKOVINOVI?A , državnih djelatnika i namještenika   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE a da je gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVI? samo potpisnik „uredbe“ u svojstvu odgovorne osobe , ta konstatacija   ga ne opravdava jer bi   trebao znati što potpisuje ako je stekao doktorat geodetske znanosti.

Da gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVI? imalo promislio onog trenutka kada mu je bila predo?ena ideja na?ina utvr?ivanje položaja postupkom   „preklapanja / uklapanja“ u dvije matemati?ke-numeri?ke kartografske projekcije - istog trenutka morao je osobu predlagatelja ili tim koji je predložio takav postupak sankcionirati „zabranom obavljanja geodetske djelatnost doživotno“ , a ne potpisati takvu uredbu koja je NEDOPUSTIVA jer je utvr?ivanje položaja detalja nemogu?a misija .

 

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine , strana broj 3. :

„Geodetski snimak izra?uje se u mjerilu 1:1000 (a po potrebi u krupnijem mjerilu npr. 1:500) i prikazuje nezakonito izgra?enu zgradu i gra?evine iz ?lanka 3. . stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama   za koju ?e se pokrenuti postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu nezakonito izgra?ena zgrada) te okolne   izgra?ene objekte zemljine površine u obimu koji je nužan za identifikaciju katastarskih ?estica na kojima je izgra?ena nezakonita zgrada (preklop/uklop) , a prema stru?noj procjeni ovlaštenog inženjera geodezije . Na geodetskom snimku vanjski rub nezakonito izgra?ene zgrade prikazuje se neprekinutom zatvorenom linijom crvene boje debljine 0,3mm.“

 

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine , strana broj 4. :

„Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011

Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011 izra?uje se u mjerilu 1:2000 i prikazuje nezakonito izgra?enu zgradu , okolno izgra?ene objekte zemljine površine u nužnom obimu preklopljen na DOF5/2011 . U svrhu utvr?ivanja ?injenica je li nezakonito izgra?ena zgrada nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 na geodetskom snimku preklopljenom na DOF5/2011 vanjski rub nezakonito izgra?ene zgrade prikazuje se neprekinutom   zatvorenom linijom crvene boje debljine 0,3 -0,4mm. Na geodetskom snimku preklopljenom na DOF5/2011 zgrada se prikazuje bez ispune kako bi se osigurala vidljivost zgrada digitalnoj orto-foto karti.

PRVO :

O?ito je da EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI i GEODETSKI AKADEMICI DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE ne mogu napisati ?etri (4) strane normalnog geodetskog teksta a da pri tome ne napišu gomilu gluposti na primjer:

DOF5/2011 izra?en je u mjerilu 1:5000 . Linija koja ima debljinu 0,3mm-0,4mm nosi vrijednost širine u mjerilu 1: 5000 u iznosu od 1,5m do 2,0m . Kada uzmete u prosjeku površinu legaliziranog objekta 8,00m * 10,00m što odgovara vrjednostima u mjerilu 1:5000 fizi?ki kvadrati? dimenzija 1,6mm *   2,0mm dolazi se do pitanja : Što je ostalo za identifikaciju u buhici fizi?ke površine 1,6 mm x 2,0mm izvu?eno u debljini linije 0,3-0,4mm ?

Kako u takvoj karikaturi geodetskog rada   ucrtati stepenište širine 1,2m   i dužine 1,5m ?

EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI GEODETSKE UPRAVE RH i AKADEMICI GEODETSKE STRUKE  da li ste Vi ikada iskartirali kvadrati? 1,6mm x 2,0mm i iscrtali predmetni kvadrati?  s debljinom linije 0,3-0,4mm ?

Preporu?io bih pove?alo pri radu i traženju detalja pri uklapanju.

DRUGO :

Što možete uklapati na karti 1:5000 DOF5/2011 , ako ste geodetski elaborat iskartirali u mjerilu 1:2000 ili 1:1000 ili 1:500 jer izra?eni geodetski elaborat po mjerilu nikako neodgovara za postupak uklapanja. No me?utim samo uve?anje KARTE DOF5/2011 iz mjerila 1:5000 u mjerilo 1:2000 uve?ava pogrešku prikaza KARTE DOF5/2011 sa ±1m u mjerilu 1:5000 na pogrešku prikaza KARTE DOF5/2011 u iznosu ±2,5m u mjerilu 1:2000 . O?ito je da je bespotrebno pove?anje KARTE DOF5/2011 iz 1:5000 u mjerilo 1:2000 , jer je pogreška prikaza KARTE DOF5/2011 ve?a u mjerilu 1:2000 nego u prikazu DOF5/2011 u mjerilu 1:5000.

Uve?anjem karte DOF5/2011 iz mjerila 1:5000 u mjerilo 1:2000 ništa se ne dobiva jer neto?nost mjerila 1:5000 je samo uve?ano u prikazu mjerila 1:2000.

Nije   dozvoljeno   iz   sitnijeg mjerila 1:5000 uve?ati detalj u mjerilo 1:2000 iz razloga što je KARTA 1:5000 nastala   generalizacijom detalja i izradom podataka manje to?nosti. Plan 1:2000 ima više detalja i plan mjerila 1:2000 ima mjerni status.

Tehni?ki nije dozvoljeno i?i u izradi podataka   iz mjerila KARTE   1:5000 u mjerilo PLANA 1:2000. Tehni?ki ispravno i jedini mogu?i smjer je da se iz PLANA 1:2000  smije po osnovi generalizacije podataka izraditi KARTE 1:5000 jer se odre?ena koli?ina detalja izostavlja zbog ?ega ih nije mogu?e   fizi?ki prikazati u mjerilu karte 1:5000. Tko je   vidio da su na OSNOVNOJ DRŽAVNOJ KARTI MJERILA 1:5000 ucrtane katastarske ?estice i upisani brojevi katastarskih ?estica ? NITKO !

Navedeno tehni?ko pravilo ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE gospodin dr.sc. DANKO MARKOVINOVI? ako ima pet minuta geodetskog   obrazovanja mora znati.

ZAKON

O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

?lanak 47.

Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja.

Ravnatelj donosi odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina na temelju obavijesti ministra nadležnog za poslove pravosu?a o danu otvaranja zemljišne knjige za katastarsku op?inu o kojoj je rije?, odnosno na temelju obavijesti o tome da su za dio katastarske op?ine za koji je provedena katastarska izmjera ili tehni?ka reambulacija sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci.

Prije stavljanja u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina u njega ?e se preuzeti potrebni podaci zemljišne knjige.

Odlukom o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina za cijelu katastarsku op?inu ili njezin dio, izvan uporabe stavlja se dotadašnji cijeli katastarski operat katastra zemljišta ili dio tog operata.

Katastarski operat ili dio tog operata stavljen izvan uporabe pohranit ?e se u nadležnom podru?nom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba.

 

 

Postupak puštanja u pravnu uporabu   katastarskog operata neke katastarske op?ine strogo je definiran tehni?kim i   pravnim   regulama koje nije mogu?e mijenjati. Mjerni   katastarski operat definira izrada   katastarskog plana u   zadanim mjerilima 1:500 ; 1:1000 i 1:2000 . Razvidno je iz Zakona o državnoj izmjeri   i katastru nekretnina ?lan 47. definira kada se „PLAN mjerila 1:2000“ smije pustiti u pravni opticaj , pravni promet , pravnu upotrebu. Definirani datum je :

„Ravnatelj donosi odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina na temelju obavijesti ministra nadležnog za poslove pravosu?a o danu otvaranja zemljišne knjige za katastarsku op?inu o kojoj je rije?“

Kada Ministar pravosu?a donese uredbu o puštanju u pravni promet   „ZEMLJIŠNU KNJIGU“ predmetne   katastarske op?ine tada Ravnatelj DGU-a   smije donijeti uredbu o puštanju u pravnu uporabu katastarski operat. Katastarski plan mjerila 1:2000 je grafi?ki prikaz analiti?kih podataka katastarskog operata jedne katastarske op?ine stoga je jasno da   nijedan katastarski plan bez prethodne odluke Ministra pravosu?a se ne smije upotrebiti u bilo kojoj pravnoj radnji.

Donošenjem „UREDBE“   Ravnatelja DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH Dr.sc. Danka Markovinovi?a o uporabi PLANA 1:2000 koji je nastao uve?anjem iz KARTE DOF5/2011   po?injeno je kazneno djelo   Zlouporabe položaja i ovlasti jer je   pustio u pravni promet , pravnu uporabu KATASTARSKI PLAN koji nije prošao strogo definiranu pravnu proceduru. Niti jedan „PLAN 1:2000 koji je nastao uve?anjem KARTE DOF5/2011“ ne raspolaže „UREDBOM-ODLUKOM“ Ministra pravosu?a o puštanju u pravnu uporabu „zemljišne knjige“ – uzro?no-posljedi?na veza   pravne zakonitosti i pravne upotrebljivosti.

Kako svaki geodetski elaborat mora sadržavati   „PLAN 1:2000 uve?anje KARTE DOF5/2011“ analogijom zakonskih pretpostavki koje se zasnivaju na osnovu Zakona o državnoj izmjeri   i katastru nekretnina ?lan 47.  dolazi se do zaklju?ka da je   geodetski elaborat u svojoj izradi upotrebio „NEZAKONITU ISPRAVU“ PLAN 1:200 uve?anje KARTE DOF5/2011 i stvorio javnu ispravu u svojstvu kaznenog djela „KRIVOTVORINE SLUŽBENE ISPRAVE“ koja se ima upotrjebiti u slijednim pravnim radnjama.

Kao posljedica , zlouporabe položaja i ovlasti Ravnatela DGU-a Dr.sc. Danka Markovinovi?a i izrade   krivotvorine   službene isprave od strane geodetskog izvo?a?a je donošenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga ure?enja RH o rušenju objekta u   fizi?kom prostoru .

 

Prema Zakonu o zemljišnim knjigama :

?lanak 98.

(1) Na mjestu gdje bi u zemljišnoknjižnom ulošku trebalo provesti upis odmah ?e se u?initi vidljivim (plomba) dan i vrijeme kad je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, te broj dnevnika zemljišnoknjižnih podnesaka pod kojim je zaprimljen (broj dnevnika). Plomba ?e se po službenoj dužnosti izbrisati kad se provede upis ili unese zabilježba odbijanja prijedloga za upis.

(2) Za štetu koja nastane primjenom pravila o zaštiti povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga zbog nepravodobnoga unošenja plombe objektivno odgovara Republika Hrvatska.

Na dan   osamostaljenja REPUBLIKE HRVATSKE   svi izgra?eni objekti stekli su pravni statust „STE?EVINE REPUBLIKE HRVATSKE“ iz ?ega slijedi   putem automatizma pravna legalnost i zakonitost izgra?enih objekata. U Zemljišnu knjigu   danom osamostaljenja HRVATSKE svi izgra?eni objekti imaju status   zakonitih objekata i obavezu upisa „plombe“ u zemljišnu knjigu.

Predmetne ?injenice su poznate Ravnatelju DGU-a Dr.sc. Danku Markovinovi?u stoga   donesene „UREDBE“   su   neozbiljne i neodgovorne.

 

Kakav status   RJEŠENJE O RUŠENJU   OBJEKTA

Ministarstva graditeljstva i prostornoga ure?enja RH

ima , kada je doneseno na osnovu nezakonitih   javnih isprava ?

 

TRE?E :

„EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI“ RH koje je pregazio KOTA? VREMENA o?ito se prisje?aju se svoje mladosti jer metoda koju propisuju   „uklapanje / preklapanje“ je metoda grafi?ke izmjere iz doba AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE.

Metoda uklapanje / preklapanje ima to?nost „od oka“ jer se detalj smješta u kartografski prostor translacijom i rotacijom prozirne folije po katastarskom prikazu i subjektivno od osobe do osobe stvatko ?e druga?ije položajno smjestiti detalj u kartografski prostor. Neka okvirna to?nost uklapanja / preklapanja se kre?e od 15m do 20m u ovisnosti o to?nosti katastarske podloge.

 

GDJE   SE JE IZGUBIO   KOORDINATNI KATASTAR ?

GDJE SE JE IZGUBILA OBAVEZA GEODETSKOG IZVO?A?A DA MORA DATI KOORDINATE SVAKE LOMNE TO?KE ME?NE LINIJE ?

GDJE SE JE IZGUBILA „ZADOVOLJAVAJU?A   TO?NOST“ KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE   HTRS96/TM ?

GDJE SE JE   IZGUBILA VISOKOSOFISTICIRANA   TEHNOLOGIJA GPS-IZMJERE I NJENA TO?NOST ,

KADA SE UREDBOM DEFINIRALA   METODA UKLAPANJA/PREKLAPANJA

U SVOJSTVU   OSNOVNE METODE PRI ODRE?IVANJU

BROJA KATASTARSKE ?ESTICE?

UKLAPANJA/PREKLAPANJA EPOHA   1850 GODINA – GRAFI?KA IZMJERA

DOBA   AUSTRO-UGARSKE   MONARHIJE !

?ETVRTO :

EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI DGU RH I AKADEMICI GEODETSKE STRUKE da nešto nau?ite kod matemati?ke kartografske projekcije : jedini parametar na osnovu kojeg se definira položaj je to?na, podvla?im to?na koordinata detalja izmjere i ništa drugo . Gdje Vi živite ?

Uredba DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine potpisane od strane ravnatelja dr. sc. DANKA MARKOVINOVI?A, citiram :

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgra?ene zgrade izra?uje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije koji stru?ne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedni?kom geodetskom uredu ili koji je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stru?nih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba - ovlašteni inženjer geodezije. Ovi organizacioni oblici obavljanja geodetske djelatnosti propisani su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti(NN 67/2011 ; 152/2008) a nastavno na propisanu organizacijsku shemu moraju imati i suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stru?nih geodetskih poslova.“

„Ukoliko   granice zemljišta na kojima je izgra?ena nezakonita zgrada nisu vidljive i podnositelj zahtjeva nije pokazao granice zemljišta , a granice zemljišta nisu sporne , ovlašteni inženjer geodezije dužan je obilježiti predmetne granice zemljišta i iste prikazati u geodetskom snimku . Prilikom obilježavanja granica zemljišta mjerodavni su podatci sadržani u katastarskom operatu.“

Brigo   moja pre?i na drugoga !

Komentar : Kome je potrebna uspostava me?e ako se legalizira bespravno sagra?eni objekt? Zašto DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE želi nametnuti radnje koje nisu potrebne da bih „omastila brk“ kroz izdavanje isprava izmjere iz katastarskog operata ?

Moj osobni prijedlog stranci je da izjavi geodetskom izvo?a?u da je   me?a sporna i da nema nikakvih troškova u smislu uspostave me?ne linije prema željama DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE jer za legalizaciju objekta nije bitno da li je me?na linija sporna ili ne !

Nepotrebne geodetske radnje se name?u od strane   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE pri provedbi legalizacije bespravno sagra?enih objekata. Stoga se nepotrebno poskupljuje postupak legalizacije bespravno sagra?enih objekata od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE.

Na osnovu VLADINE UREDBE :

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju ?lanka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela

ODLUKU

O UTVR?IVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

VI.

Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. sije?nja 2010. godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit ?e se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

Gauss-Krügerova projekcija merdijanskih zona“ kao i svi njeni dijelovi katastarskog operata kako pisani  (knjige javnih isprava) tako i grafi?ki podatci (javne isprave katastarski planovi) stavljeni su u status vanzakonske uporabe od 01.01.2010. godine. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE mora poštovati VLADINU UREDBU, stoga nije jasno na osnovu kojih grafi?ki i numeri?kih podataka katastarskog operata u „Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ nadležno državno tijelo smatra da ?e uspostaviti me?ne to?ke ili me?ne linije kad su pravno i zakonski javne isprave bez ikakve valjanosti , zakonitosti , pravosnažnosti?

Ovjeravanjem žigom i potpisom isprava koje su stavljene van snage uporabe je izrada „KRIVOTVORINE SLUŽBENE ISPRAVE“ od strane nadležnog državnog tijela.

Kako pomiriti Zakon , želje i tehni?ku potrebu , kako da bude „VUK SIT I OVCE NA BROJU“ , predmetni postulat treba razrješiti DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE ?

Citiram KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine :

            „Podatci o katastarskoj/im ?estici/ama na kojima je izra?ena nezakonita zgrada odre?uje se na temelju preklopa ili uklopa katastarskog plana sa geodetskim snimkom . Za potrebe preklopa/uklopa   geodetskog snimka i katastarskog plana , osim ve? navedenih izgra?enih objekata zemljine površine , potrebno je obaviti terenska mjerenja to?aka i linija koje se mogu smatrati identi?nim na katastarskom planu i terenu.

Iz podataka preklopa/uklopa geodetskog snimka i katastarskog plana utvr?uju se podatci o broju katastarske ?estice koji se navode u geodetskom snimku i iskazuju na vidljivom mjestu na geodetskom snimku.“

KOMENTAR : Kako se u ovoj „UREDBI“ uklapa to?nost „VEKTORIZACIJE , DIGITALIZACIJE i HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA“ sa ostvarenom to?nosti položaja prikaza detalja od ±20m (POGREŠKA PRIKAZA) ?.

Kakva je to geodetska metoda „uklapanje / preklapanje“ , može li DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE dati pobliži opis kako predmetnu metodu primjeniti a da se osigura to?nost ±0,10m jer sama definirana metoda „uklapanje / preklapanje“ ima unutrašnju tehni?ku pogrešku ±20m ?

Citiram KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine :

„Postupanja tijela nadležnog za donošenje rješenja o izvedenom stanju propisana su ?lankom   16. Zakona :

(1)   U svrhu utvr?ivanja ?injenica bitnih za donošenje rješenja o izvedenom stanju , nadležno upravno tijelo je dužno izvršiti uvid u DOF5/2011, odnosno u uvjerenje iz ?lanka 15. Podstavka 3. Ovoga Zakona te provesti o?evid na licu mjesta . O izvršenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se službena bilješka i radi se njegov ispis koji se prilaže u spis.

(2)   Veli?ina , stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju utvr?uju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci , odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvr?enog na o?evidu.“

„Geodetski snimak izvedenog stanja je tlocrtni prikaz nezakonito izgra?ene zgrade i njenih gra?evina u prostoru u odnosu na granice katastarske ?estice na kojoj se nalazi a koja se , ako nisu , utvr?uje u ovom postupku . Iz razloga preklapanja geodetskog snimka s DOF5/2011 i prikazivanja stvarnih granica zemljišta na kojima je izgra?ena nezakonito zgrada ne postoji potreba prikazivanja katastarskog plana na geodetskom snimku.“

KOMENTAR : Gospodo kako mislite utvrditi broj katastarske ?estice ako na geodetskom snimku u HTRS96/TM nemate prikaz katastarskih ?estica katastarskog plana?

Citiram KLASA:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine :

„Utvr?ivanje ostalih ?injenica kao što su podatci o broju katastarske ?estice i tlocrtni smještaj u prostoru u odnosu na granice katastrske ?estice na kojoj se nalazi nezakonito izgra?ena zgrada posao je ovlaštenog inženjera geodezije.“

KOMENTAR : Položajno katastarska ?estica u jednom kartografskom prostoru definirana je koordinatama to?aka koji definiraju predmetnu katastarsku ?esticu i to jednozna?no . Za promatra?a ili geodetskog laika ime i prezime položaja katastarske ?estice je „BROJ KATASTARSKE ?ESTICE“, jer broj katastarske ?estice je jedinstven unutar jedne katastarske op?ine za jednu katastarsku ?esticu . Iz tog razloga banaliziranje i marginalizacija  DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE spram „broja katastarske ?estice“ je nedopustivo jer metoda „uklapanje / preklapanje“ koja ni po kojoj definiciji nije geodetska metoda definiranja položaja detalja u kartografskom prikazu ve? namještanje podataka u neto?nom kartografskom prostoru lako predmetni objekt locira u tu?oj katastarskoj ?estici.

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRA?ENIM ZGRADAMA

Postupak i uvjeti donošenja rješenja

?lanak 16.

(1)   U svrhu utvr?ivanja ?injenica bitnih za donošenje rješenja o izvedenom stanju, nadležno upravno tijelo je dužno izvršiti uvid u DOF5/2011, odnosno u uvjerenje iz ?lanka 15. podstavka 3. ovoga Zakona te provesti o?evid na licu mjesta. O izvršenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se službena bilješka i radi se njegov ispis koji se prilaže u spis.

(2)   Veli?ina, stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju utvr?uju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvr?enom na o?evidu.

 

Geodetski snimak za legalizaciju objekata

 

Geodetsku snimku izra?uje  i  ovjerava ovlašteni inženjer geodezije. Za razliku od geodetskog elaborata za  evidentiranje podataka o zgradama koji se je izra?ivao kod postupka legalizacije prema odredbama starog zakona o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama, geodetski snimak se ne ovjerava u nadležnom uredu za katastar, ve? ga ovjerava samo ovlašteni inženjer geodezije. Izra?uje se u najmanje pet primjeraka (po potrebi i više) od kojih se tri prilažu zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dok po jedan primjerak zadržavaju naru?itelj izrade te ovlašteni inženjer geodezije koji ga je izradio.

Osnovna namjena geodetskog snimka je da se utvrdi na kojoj katastarskoj ?estici se nalazi izgra?eni objekt (ili na više njih) te da se snimljeni objekt preklopi na DOF5/2011 kako bi se moglo utvrditi da li je objekt koji se nalazi na terenu vidljiv na DOF5/2011, što je uvjet za postupak legalizacije.

Sastavni dijelovi geodetskog snimka su geodetski snimak u mjerilu M 1:1000 (po potrebi i krupnije mjerilo na primjer 1:500), geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011 u mjerilu M 1:2000 te tehni?ko izvješ?e. Tako?er, u geodetskom snimku treba biti priložena i preslika suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stru?nih geodetskih poslova.

 

Geoportal Državne geodetske uprave

Ministar graditeljstva i prostornog ure?enja Ivan Vrdoljak i ravnatelj Državne geodetske uprave (DGU) Danko Markovinovi? predstavili su 20.07.2012 godine Geoportal – preglednih prostornih podataka DGU-a. Ovim putem podaci DGU-a postaju dostupni gra?anima putem web servisa Geoportal.

Na Geoportalu mogu? je uvid u prostorne podatke DGU-a, kao što su hrvatska osnovna karta (HOK) 1:5000, topografska karta (TK) 1:25000, digitalni katastarski plan (DKP) te digitalna ortofoto karta (DOF) 1:5000  iz 2011 godine. Gra?anima koji su zainteresirani za legalizaciju svakako ?e najviše koristiti digitalna ortofoto karta, na kojoj mora biti evidentiran nezakoniti objekt koji se želi legalizirati, a prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama.

Pretraga podataka na portalu je poprili?no jednostavna, a omogu?ena je na dva na?ina. Prvi na?in je da se iz padaju?eg izbornika odabere vrta prostorne jedinice (županija, grad/op?ina, katastarska op?ina, naselje, mjesna samouprava) te se nakon toga upiše naziv odabrane prostorne jedinice. Drugi na?in je pretraga digitalnog katastarskog plana. Iz padaju?eg izbornika odabere se katastarski ured/ispostava, zatim se odabere katastarska op?ina te se naposljetku upiše željeni broj katastarske ?estice.

Legalizacija objekata - Stigle ortofotokarte DOF 5

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (NN 90/11) propisano je da svaka nezakonito izgra?ena zgrada koja se može legalizirati prema odredbama navedenog Zakona mora biti evidentirana na digitalnim ortofotokartama u mjerilu M 1:5000 (DOF 5) u izdanju Državne geodetske uprave. Karte su trebale biti izra?ene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja cijelog podru?ja Republike Hrvatske.   (bitna ?injenica „KARTE SU TREBALE BITI   IZRA?ENE....“ , a da li su tako i ura?ene?)

Ve?ina je vjerojatno upoznata da su te karte kasnile s izdavanjem. Kao svojevrsni Boži?ni poklon onima koji su željno o?ekivali te karte kako bi krenuli u legalizaciju, Državna geodetska uprava je dana 23. prosinca 2011 godine na svojim stranicama objavila priop?enje za medije. U navedenom priop?enju obavještavaju da je na dan 22. prosinca 2011 godine uneseno ukupno 10945 listova digitalnih ortofotokarata (Kako su nastali 10945 listova digitalnih ortofoto karata? Na osnovu koje geodetske osnove je provedena orjentacija ortofoto karata ? ) u Geoportal Državne geodetske uprave. Time je uneseno 100% listova ortofotokarata koji pokrivaju podru?je cijele Republike Hrvatske. U priop?enju se navodi da je uvid u ortofotokarte mogu? i u uredima i ispostavama katastra.

Legalizacija objekata - digitalna ortofoto karta

 

Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (u daljnjem tekstu Zakon) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011 godine. ?lanak 2. stavak 1. Zakona definira nezakonito izgra?enu zgradu. Prema navedenom ?lanku nezakonito izgra?enom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postoje?e zgrade izgra?en bez akta kojim se odobrava gra?enje, odnosno protivno tom aktu. Isti ?lanak nadalje uvjetuje da takva nezakonita zgrada mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izra?enoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011 godine.

I tu je sve jasno. Ako imate objekt ili neki njegov dio za koji ne posjedujete odgovaraju?i akt kojim je odobrena gradnja, a taj objekt je evidentiran na digitalnoj ortofoto karti, imate ispunjen osnovni uvjet za legalizaciju.


?lanak 2. stavak 2. Zakona propisuje da digitalna ortofoto karta mora biti dostupna na uvid gra?anima u sjedištu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina u svim fazama postupka ozakonjenja zgrada. E, sad dolazi do problema. Tih ortofoto karata za sada nema. Službene informacije o tome nisam pronašao, no neslužbeno se doznaje da izrada ortofoto karata kasni.Kašnjenjem s izradom ortofoto karata ?lanak 2. Zakona gubi svoj osnovni smisao. Kako sam ranije spomenuo, Zakon definira nezakonito izgra?enu zgradu koja se može legalizirati kao novu zgradu ili rekonstruirani dio postoje?e zgrade bez ili protivno aktu kojim se odobrava gra?enje uz uvjet da mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti. Uzevši u obzir da tih karata nema, zna?i ne može se utvrditi koja je nezakonito izgra?ena zgrada koja se može legalizirati.

Tko je kriv za to da tih karata još nema, ne znam. ?injenica je da Zakon kaže da su te karte izra?ene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011 godine. Iz podatka da je Zakon stupio na snagu 10. kolovoza 2011 godine, proizlazi da su te karte trebale biti gotove za manje od dva mjeseca, što je definitivno premalo vremena da se one kvaliteto izrade. Ipak se radi o ortofoto karti za podru?je cijele Republike Hrvatske, što je vrlo zahtjevan i vremenski ipak puno duži proces od predvi?enog roka...


Što se smatra nezakonito izgra?enom zgradom?

U smislu ?lanaka 2. navedenog zakona nezakonito izgra?enom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postoje?e zgrade izgra?en bez akta kojim se dozvoljava gra?enje ili protivno tom aktu. Takva zgrada mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave. Navedena ortofoto karta je izra?ena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011 godine.


BAZNE KARTEDOF5/2011 mjerila 1:5000

 

 

Hrvatska osnovna karta 1:5000

HOK

Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izra?uje se u mjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgra?enih objekata zemljine površine koja se izra?uje za cjelokupno podru?je Republike Hrvatske.

Hrvatska osnovna karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izra?ivala se od šezdesetih godina prošlog stolje?a (1954. god.) do 2010. godine kada su zadnji listovi HOK-a pušteni u službenu uporabu. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista obuhva?a podru?je od 675 ha. Osnovni izvornik za izradu HOK-a je aerofotogrametrijsko snimanje krupnijeg mjerila, a podaci na karti su prikazani s minimalnim stupnjem generalizacije.

HOK se koristi u poslovima detaljnog prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stru?noj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turisti?ke i rekreativne aktivnosti i sl.

HOK je izra?en u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a za potrebe prikaza na Geoportalu DGU listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Od 2011. godine listovi HOK-a se izra?uju u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Kako se uklapa navedeno u predmetnu „TEHNI?KU   SPECIFIKACIJU“ ? Citiram :

Tehni?ka specifikacija za odre?ivanje koordinata to?aka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012.

Mogu? smjer transformacije je

samo      HTRS96>HDKS.

Ravnatelj:

Dr.sc. Danko Markovinovi?

 

Topografska karta 1:25 000

TK25

Topografska karta (TK25) je osnovna službena državna karta i izra?uje se u mjerilu 1:25000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgra?enih objekata zemljine površine koja se izra?uje za cjelokupno podru?je Republike Hrvatske.

Topografska karta u mjerilu 1:25 000 izra?ivala se u razdoblju od 1996. do 2010. godine, a cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 594 lista. Površina jednog lista obuhva?a podru?je od 13745 ha. Osnovni izvornik za izradu TK25 je aerofotogrametrijsko snimanje, topografski podaci i digitalni model reljefa. TK25 se izra?uje prema odgovaraju?im Tehni?kim specifikacijama proizvoda. Glavne skupine objekata koje su prikazane na TK25 su stalne to?ke geodetske osnove, gra?evinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te zemljopisna imena. Svi topografski podaci na TK25 prikazani su s istom važnoš?u i s odre?enim stupnjem generalizacije.

TK25 se koristi u poslovima prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stru?noj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turisti?ke i rekreativne aktivnosti i sl.

TK25 je izra?en u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a za potrebe prikaza na Geoportalu DGU listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Od 2011. godine TK25 se izra?uje u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Kako se uklapa navedeno u predmetnu „TEHNI?KU   SPECIFIKACIJU“ ? Citiram :

Tehni?ka specifikacija za odre?ivanje koordinata to?aka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012.

Mogu? smjer transformacije je

samo      HTRS96>HDKS.

Ravnatelj:

Dr.sc. Danko Markovinovi?

 

 

O?ito je da DRŽAVNA GEODETSKA

UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

mora dati neke klju?ne odgovore u svezi

TEHNI?KIH KARAKTERISTIKA

NASTANKA KARATA DOF5/2011 i to :


a)Kada je provedena aero-fotogrametrijskoteritorija REPUBLIKE HRVATSKE za potrbe DOF5/2011 ?


 

b)    Kako su fotogrametrijski snimci orjentirani , po osnovi koje kartografske projekcije?


 

c)Da li se koristila trigonometrijska i poligonska mreža Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu priareofotogrametrijskih snimaka pri izradi DIGITALNE ORTOFOTO KARTE u mjerilu 1:5000 ?

d)Kada je izvršena digitalizacija katastarskih planova „Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu i po kojoj osnovi je provedeno izjedna?enje DIGITALNIH katastarskih podataka u prostornom zahvatu od 30% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE ?

e)Kada je i po kojoj osnovi izvršena digitalizacija grafi?kih planova REPUBLIKE HRVATSKE koji prekrivaju 70% teritorija RH ?

f)Kako je provedena HOMOGENIZACIJA podataka razli?itih kartografskih sustava (grafi?ka izmjera i numeri?ka izmjera) ?

g)Koja je ostvarena to?nost HOMOGENIZACIJOM podataka grafi?ke i numeri?ke izmjere koja se koristi pri preklapanju KARATA DOF5/2011?

h)Po kojoj osnovi se misli provesti transfer podataka iz Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu u kartografski sustav HTRS96/TM kada je isklju?ivo dozvoljentransformacije : HTRS96/TM => HDKS(GK) ?

j)Kako se provodi „preklapanje / uklapanje“ detalja izra?enog u HTRS96/TM kartografskom prikazu po osnovi izrade geodetskog elaborata preko podataka prikaza u Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ jer nije dozvoljen transfer podataka HDKS(GK)=>HTRS96/TM ?

k)mora   zatražiti odgovor od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE   HRVATSKE da li je   DOF5 KARTA mjerila 1:5000 ili je DOF5 katastarski plan mjerila 1:2000? Zašto ?

Krucijalna razlika izme?u   katastarskog plana jednog segmenta   katastarskog operata   je ta da podatci koji su uneseni u katastarski plan moraju pro?i „JAVNU   RASPRAVU“   jer predmetni podatci u mjerilu 1:2000 imaju   karakter mjernog   podatka , a da nisu stekli pravnu valjanost i upotrebljivost   moraju pro?i postupak   „javnog izlaganja“.

Karte bez obzira kojeg je mjerila 1:5000 ; 1:10000 ; 1:25000 ; 1:50000 ; 1:100000 ili 1:200000 imaju   svrhu orjentacije pri kretanju u prostoru a nikako ne služe za dešifražu broja katastarske ?estice. Karte služe da bi mogli do?i od to?ke „A“   do to?ke „B“ i ništa više u smislu orjentacije. Karte   nemaju   nikakav mjerni karakter što se ti?e   katastarskog podatka jer je detalj na kartama   presitan. Karte i njihovu primjenu ovjerava DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE bez obaveze „javnog izlaganja“ podataka unesenih u kartu bez obzira o kojem se mjerilu radi i o bilo kojem na?inu prikupljanja podataka iz fizi?kog prostora. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA   REPUBLIKE   HRVATSKE   definira kartografski prikaz DOF5 u svojstvu   KARTE.

Kod aero fotogrametrijskih snimaka za potrebe izrade karte   dozvoljen je viši let aviona kako bi se   zahvatila ve?a površina na aerofotogrametrijskom snimku dimenzije 23cm x 23cm. Format snimka je konstanta. Granulacija foto-osjetljivog sloja celuloidne vrpce nedozvoljava razlu?ivost detalja iz aerofotogrametrijskog snimka za potrebe karte 1:5000 i izradu katastarskog plana 1:2000. Kada se rade aerofotogrametrijski snimci za potrebe izrade   katastarskih planova mjerila 1:2000 tada su visinski „nadleti“ aviona znatno niži kako bi granulacija foto-osjetljivog sloja celuloidne vrpce omogu?ila   razlu?ivanje detalja za potrebe izrade katastarskog plana. Kako je let niži   potrebno je znatno ve?i broj „nadleta“ aviona kako bi se na aerofotogrametrijskom snimku 23cm x 23cm registrirala ista zahvatna površina.

Razvidno je da postoje   „TEHNI?KA OGRANI?ENJA“ pri provedbi aerofotogrametrijskog snimanja   koja se ne mogu „UREDBAMA“   ili željama   mijenjati . Sama fizi?ka provedba aerofotogrametrijskog snimanja za planove mjerila 1:2000 je znatno duža od provedbe aerofotogrametrijskog snimanja za kartu mjerila 1:5000 . Neki okvir faktora pove?anja broja aerofotogrametrijskih snimaka je (mjerilo karte 1:5000) : (mjerilo plana 1:2000) = 2,5 puta ve?i obim rada za istu površinu. Iz ovog navoda razvidna je važnost da se   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE decidirano o?ituje što je DOF5 : KARTA ili PLAN   s obzirom da KARTU DOF5 mjerila 1:5000 numeri?ki   uve?ava na mjerilo 1:2000.

Odgovore na postavljena „TEHNI?KA“ pitanja struke bih volio vidjeti i pro?itati u roku od tri dana po objavi predmetnog teksta na web stranici   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , a ne za godinu dana ili nikad!

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO

IZGRA?ENIM ZGRADAMA

Proglašavam Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipovi?, v. r.

(«Narodne novine» broj: 90/11) - Na snazi od 10. kolovoza 2011.godine.

I. OP?E ODREDBE

?lanak 1.

(1)Ovim se Zakonom ure?uju uvjeti, postupak i pravne posljedice uklju?ivanja u pravni sustav nezakonito izgra?enih zgrada (u daljnjem tekstu: ozakonjenje zgrada) uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehni?kih zahtjeva.

 

?lanak 2.

Nezakonito izgra?enom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postoje?e zgrade izgra?en bez akta kojim se odobrava gra?enje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izra?enoj

na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od

21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedeni:

O?ito je da je predo?eni datum

„GEODETSKI DATUM“ 21. lipanj 2011. godine  

DAN PROVEDBE   AVIONSKOG   SNIMANJA

TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE

 

– svi gra?evinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili

– svi grubi konstruktivni gra?evinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veli?ine i smještaja na ?estici izgra?eni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Digitalna ortofoto karta iz stavka 1. ovoga ?lanka mora biti dostupna na uvid gra?anima u sjedištu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina u svim fazama postupka ozakonjenja zgrada.

 

?lanak 3.

Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju zna?enje odre?eno posebnim zakonom kojim se ure?uje podru?je prostornog ure?enja i gradnje te drugim posebnim zakonom.

 

Legalizacija objekata u Hrvatskoj

S obzirom na mnoštvo bespravno sagra?enih gra?evina u Republici Hrvatskoj, Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (NN 90/11) donesen 10.08.2011. godine omogu?ava kona?no rješenje problema velikog broja gra?ana koji posjeduju ili žive u bespravnim objektima.

Procesom legalizacije omogu?eno je da svi takvi objekti, ako postoji pravna i prostorna osnova za to, postanu legalni, to automatski omogu?uje njihovu totalnu uporabu, priklju?ke na komunalnu i elektro infrastrukturu, upis u katastarski operat i zemljišne knjige, etažiranje objekata te njihovo kona?no gospodarenje kroz kupoprodaju, ostavinske rasprave i sli?no.

Legalizacija objekata – postupak legalizacije

Sam postupak legalizacije opisan je u Zakonu legalizaciji. Skra?eno, svi vlasnici bespravnih objekata dužni su do 31.12.2012. godine podnijeti zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju.

Aerofotogrametrijsko snimanje teritorija republike Hrvatske omogu?ilo je digitalnu evidenciju svih ilegalno sagra?enih gra?evina do 21. lipnja 2011 godine na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) Državne geodetske uprave. Objekti evidentirani do tom datuma, a koji ispunjavaju sve uvjete za legalizaciju mo?i ?e biti legalizirani. Svi objekti na kojima su ra?eni radovi bez akta kojim se odobrava gra?enje kao takvi ne?e mo?i sudjelovati u procesu legalizacije te ?e biti predmet nekih drugih odluka Vlade RH.

KOMENTAR : Iz predmetnog   navoda is?itava se da je dana na dan „GEODETSKOG DATUMA“ 21. lipnja 2011. godine provedena AERO-FOTOGRAMETRIJSKA   IZMJERA TERITORIJA   REPUBLIKE HRVATSKE. Predo?eni datum je „D-dan“ za bespravno sagra?ene objekte , oni objekti koji su bili izgra?eni do navedenog datuma 21. lipnja 2011 godine registrirani su na snimku (23cm x 23cm) eksponažo aero-fotogrametrijske kamere.

Da li ministar graditeljstva i prostornog ure?enja Ivan Vrdoljak a danas ministar gospodarstva može staviti ruku u vatru da je to baš tako ?

Prvenstveno gospodin Ivan Vrdoljak je pismeno obavješten da predmetna KARTA DOF5/2011 nije ažurna karta i da nije nastala dana „21. lipnja 2011 godine“ ve? puno ranije u vremenskom rasponu od 2002. godine do 2011. godine, stoga je za o?ekivati da jedan znatan broj objekata nije obuhva?en prikazom „ORTOFOTO KARTOM DOF5/2011“

„Ako laže koza , ne laže rog“ , - „ORTOFOTO KARTA“ nastaje iz podataka aero-fotogrametrijskog snimka , fotografije koju je na?injena iz zraka . Podatci su registrirani aero-fotogrametrijskom kamerom eksponažom celuloidne vrpce u kojoj je korisni prostor snimka 23cm x 23cm . Automatski kamera na snimku registrira izme?u ostaloga : doznu libelu , na osnovu „broja?a“ broj snimka u nizu , novije kamere imaju i registrirano vrijeme eksponaže snimka datum , sat , minuta , sekunda . Iz navedenog razloga nije mogu?e „LAŽIRATI“ datum eksponaže aero-fotogrametrijskog snimka iz kojeg je nastao ORTOFOTO KARTA DOF5/2011.

Kod starijih kamera na pole?ini snimka ovjerava se po?atom i upisuje se datum izvedenog aerofotogrametrijskog snimanja .

Razvidno je da  na veliku žalost „MANIPULATORA“ kako od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE   tako i MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG URE?ENJA   REPUBLIKE HRVATSKE nije mogu?e s datumom 21. lipnja 2011 godine“ provesti registracije prostorne promjene iz fizi?kog razloga što je za let aviona potrebno znatno više vremena od jednog dana da bi se provelo aerofotogrametrijsko snimanje cijelog podru?ja REPUBLIKE HRVATSKE .

Navedeni datum 21. lipnja 2011 godine“ nije datum registracije aerofotogrametriske izmjere REPUBLIKE HRVATSKE ve? „PREVARA i OBMANA“ nadležnih državnih tijela kako bi   zaplašila gra?ane REPUBLIKE HRVATSKE.

Za provedenu predmetnu PREVARU , OBMANU , LAŽ odgovorne osobe moraju snositi kaznenu i materijalnu odgovornost jer na prevaru izvla?e novac od gra?ana REPUBLIKE HRVATSKE.

Druga osnova zašto   navedenog datuma nije provedena aerofotogrametrijska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE je ta što je razvidno iz datma „21. lipnja 2011. godine“ vegetacija , zelenilo sve buja u najve?em jeku, a aerofotogrametrijsko snimanje mora se provesti u godišnjem dobu kada vegetacija miruje a to je period „RANOG PROLJE?A“ ili „KASNA JESEN“ .

Na osnovu kojih „argumenata“ je ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH   gospodin   dr. sc. DANKO MARKOVINOVI? uvjerio tadašnjeg ministra graditeljstva i prostornog ure?enja Ivana Vrdoljaka da se je dana 21. lipnja 2011. godine“ provelo aerofotogrametrijsko   snimanje REPUBLIKE HRVATSKE to znaju samo njih dvojica i prisutni pri uvjeravanju.

O?ito je da se radi o namjeri „PLJA?KE“ HRVATSKIH GRA?ANA.

Sve ovo sam naveo da bih mogao pomo?i gra?anima REPUBLIKE HRVATSKE kojima ne daj Bože da u skladu sa zakonom sruše objekt zgradu.

Aerofotogrametriski snimak je javna isprava i na zahtjev stranke Podru?ni ured za katastar DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE je obavezan izdati snimku „zatraženog podru?ja“ u preslici prednje i stražnje strane. Na snimci je vidljiv GEODETSKI DATUM „eksponaže snimka“- registracije podataka pa ukoliko na snimku nije navedeni datum 21. lipnja 2011.godine“ o?ito je da se radi o prevari a samim time omogu?ava se izjavom stranke izgra?eni objekt locirati u vremenu do „21. lipnja 2011. godine“ jer postoji „VAKUM“ registracije promjene u prostoru izme?u stvarne eksponaže snimka i izrade KARTE DOF5/2011 .

Kopiju orginala aerofotogrametrijskog snimka ima Podru?ni ured za katastar DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i foto-skicu uve?an aerofotogrametrijski snimak sa provedenom klasi?nom izmjerom pri dešifraži objekata u fizi?kom prostoru.

Kopiju orginala aerofotogrametrijskog snimka ima DRŽAVNA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE Središnji ured

Kopiju orginala aerofotogrametrijskog snimka ima pravni subjekt koji je izra?ivao segment ORTOFOTO KARTE DOF5/2011

Orginal ima HRVATSKA VOJSKA.

Gra?anin REPUBLIKE HRVATSKE u pisanom obliku mora zatražiti za odgovaraju?e podru?je kopiju aerofotogrametrijskog snimka u kojem se navodi da se iznimna pažnja zahtjeva prema datumu eksponaže aerofotogrametrijskog snimka . Ukoliko Podru?ni ured za katastar DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH ne izda javnu ispravu u sudskom postupku u kojem stranka traži obešte?enje za nastalu bilo kakvu štetu zbog „krivotvorine službene isprav“ nastalog vakuma u vremenu stvarne eksponaže aerofotogrametrijskog snimka i dekleriranog datuma 21. lipnja 2011 godine“ u predmetnom Zakonu o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama sud ?e u postupku potraživati predmetnu ispravu koju u tom slu?aju DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE mora predo?iti i to sa slijede?im podatcima :

a)Kada je sklopljen ugovor provedbe aero-fotogrametrijske izmjere

b)Kadaprovedeno „ozna?avanje“ geodetske osnove koja ?e se koristiti pri orjentaciji fotogrametrijskih snimaka ?

c)Kada je pravni subjekt proveo fizi?ki aerofotogrametrijsku izmjeru ?Nije problem da li se je izvršilo aerofotogrametrijsko snimanje u „ljetu“ kada je najbujnija zelena vegetacija ili u „zimi“ kada vegetacije nema . U zimskom aerofotogrametrijskom snimanju   dobili bi se   „bijeli snimci“ pa se klasi?nom geodetskom   metodom „tahimetrijom“ detalj koji nedostaje ili se ne može prepoznati   mora registrirati. U ljetu ako se provede aerofotogrametrijsko snimanje zelena boja ima odre?enu sivu nijansu i ne razlikuje se detalj „zelene boje“, sav nejasan detalj mora se radi   jednozna?nosti klasi?nom geodetskom metodom „tahimetrijom“ presnimiti kako bi se u izradu KARTE ili PLANA   moglo detalj unijeti.. Razlog zašto se aerofotogrametrijsko snimanje mora provesti u rano prolje?e ili kasnu jesen je što nepostoje u fizi?kom prostoru „bijela boja“ – snijeg ili „zelena boja“ u ve?ini slu?ajeva bjelogori?no drvo , trava , žito ili kukuruz , ve? se susre?e boja zemlje sme?a ili siva ,  površine su ?iste i u drugoj sivoj skali predo?ene na aerofotogrametrijskom snimku . Dopune putem registracije nejasnih podataka na aerofotogrametrijskim snimcima su svedene na minimum ali nikad se ne mogu sasvim izbje?i.d)Kada su aerofotogrametrijske snimke prošle kontrolu odgovaraju?e „VOJNE“ komisije koja je odobrila upotrebu istih za civilnu uporabu?

e)je   prošlo vrijeme za   „DEŠIFRAŽU“ nejasnog detalja na fotogrametrijskom snimku?
Ukoliko krošnja bjelogori?nne ili crnogori?ne vegetacije zaklanja   me?nu to?ku ili detalj „objekt“ potrebno je provesti registraciju objekta ili me?ne to?ke klasi?nom metodom ili umjerenjem . Zna?i potrebno je izraditi „FOTOGRAFSKE SKICE“ . Kad su odra?eni svi navedeni radovi ?

f)Kada je pravni subjekt po?eo izradu „ORTOFOTO KARTE DOF5/2011“ , kada je istu kartu završio s obzirom da se cijeli teritorij REPUBLIKE HRVATSKE pokriva sa 10945 listova digitalnih ortofoto karata – sekvenci ?

g)Kada su provedena dodatna opažanja orjentacionih to?aka ?

h)Kada je proveden tehni?ki pregled izra?ene DOF5/2011 KARTE ?

i)Kojim ukazom RAVNATELJA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE je puštena KARTA DOF5/2011 u pravni opticaj ?

j)Kada i u kojem vremenskom roku je provedena „DIGITALIZACIJA“ „VEKTORIZACIJA“   i „HOMOGENIZACIJA“ katastarskihcijele REPUBLIKE HRVATSKE ?

Naravno svi ovi navedeni radovi morali su se odraditi od 21. lipnja 2011. godine pa do 13. srpnja 2011. godine kada je na zasjedanju SABORA „Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama“ izglasan a pravomo?nost   nastupila dana 10. kolovoza 2011. godine .

Kada ovako taksativno nabrojite sve tehni?ke radnje koje morate provesti u izradi DOF5/2011 KARTE razvidno je da od dana   21. lipnja 2011 godine“ pa do dana 10. kolovoza 2011. godine kada je donešen Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (NN 90/11) DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE nije mogla obaviti potrebne tehni?ke radnje i izraditi predmetnu KARTU DOF5/2011 koja je referentna za utvr?ivanje da li je dana 21. lipnja 2011. godine“   izgra?eni objekt egzistirao u prostoru.

O?ito je da se je KARTA DOF5/2011 izra?ivala u vremenu od 2002. godine pa do 2011. godine a u tom vremenu postoji ogromni „VREMENSKI VAKUM“ u kojem se je mnogo toga moglo izgraditi a da nije registrirano ili nije ispravno registrirano na KARTI DOF5/2011.

 

U HRVATSKOJ postoji više pravnih subjekata koji mogu obra?ivati aerofotogrametrijske snimke:

-          FOTOGRAMETRIJSKI ZAVOD U ZAGREBU

-          FOTOGRAMETRIJSKI ZAVOD U RIJECI

-          GEODETSKI ZAVOD U OSIJEKU

-          „GEO-FOTO“ gdje je ve?inski dioni?ar Z. Biljecki itd
Kako se radi o ogromnim investitorskim sredstvima DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE ne smije imati „pogodbu“ sa pravnim subjektom „GEO-FOTO“ ve? mora objaviti „ME?UNARODNI NATJE?AJ za potrebe provedbe aerofotogrametrijskog snimanja REPUBLIKE HRVATSKE koji mora biti otvoren minimalno tri (3) mjeseca.

Da li je sve zakonito i da li su ispoštovane sve zakonske regulative od dana   21. lipnja 2011. godine“  do 13. srpnja 2012. godine.“ dan kada je održana sjednica SABORA kada je zakon izglasan ?

Nadležno ministarstvo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja RH i Hrvatskom komorom arhitekata i Hrvatskom komorom inženjera gra?evinarstva i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije definirali su cijene radova.

U „zakonu“ nisu definirali tko ?e snositi trošak povrata u prijašnje stanje stanje prije rušenja „OBJEKTA“ ukoliko je došlo do rušenja objekta a objekt je izgra?en do famoznog „GEODETSKOG DATUMA“   21. lipnja 2011 godine“ , a zbog „vakuma vremena“ (izme?u AEROFOTOGRAMETRIJSKR EKSPONAŽE SNIMKA i izrade odnosno objave o pravnom prometu upotrebe KARTE DOF5/2011) objekt nije registriran na KARTI DOF5/2011.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i Hrvatskom komorom inženjera gra?evinarstva objavljuje informativne okvirne cijene za izradu snimke izvedenog stanja u postupku ozakonjenja

zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja u suradnji s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije objavljuje informativne okvirne cijene za izradu geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito

izgra?ene zgrade

TKO JE ODGOVORAN ZA OVU

POVRŠNOST - NESTRU?NOST

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog ure?enja RH

ili

ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

REPUBLIKE HRVATSKE

gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVI?

ili oboje ?

 

U ovom izlaganju ?injenica je

da je bitan  

GEODETSKI DATUM

EKSPONAŽE

AEROFOTOGRAMETRIJSKOG   SNIMKA

u svojstvu registracije promjene u prostoru.

„21. lipnja 2011 godine“

ZAKON

O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRA?ENIM ZGRADAMA

(«Narodne novine» broj: 90/11) - Na snazi od 10. kolovoza 2011.godine.

 

13. srpnja 2012. godine.“

Proglašavam Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipovi?, v. r.

 

18. srpnja 2012 godine kada je donešen

Zakon o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama

Objava u (NN 90/11) donesen 10.08.2011. godine

Pravomo?nost   zakona !

 

Da li je mogu?e za 51 dan

izraditi KARTU DOF5/2011

REPUBLIKE HRVATSKE?

NA TO PITANJE TREBAJU DATI ODGOVOR

DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI

REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure?enja RH ?

Jedino prema BIBLIJI je BOG   stvorio ZEMLJU   za sedam dana.

Gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVI?   i gospodin Ivan   Vrdoljak nisu „Svemogu?i“ bar koliko je meni poznato - stoga HRVATSKU geodetska struka nije mogla premjeriti u 51 dan.

Zašto je geodetskoj struci potrebno bilo 50 godina za izradu OSNOVNE DRŽAVNE KARTE 1:5000 i KARTE 1:25000 kada je iz priloženog izrada KARTE HRVATSKE „MA?IJI KAŠALJ“ za gospodina dr. sc. DANKA MARKOVINOVI?A jer može HRVATSKU kompletno premjeriti i izraditi KARTU DOF5/2011 u roku od 51 dan? Molio bih   pojašnjenje !

Prema   službenim podatcima DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE   REPUBLIKE HRVATSKE   gospo?a Ljerka Paši?   na?elnik   odjela za   fotogrametriju i daljinska pozicioniranja iznosi zvani?ne podatke   „ORTOFOTO KARTE – DOF5“ i u kojim vremenskim rokovima je   karta formirana :

a)2001.izra?eno je 40 listova KARTE DOF5

b)2002 . godine izra?eno je 610 listova KARTE DOF5

c)2003. godine izra?eno je 1971 listova KARTE DOF5

d)2004. godine izra?eno je 1747 listova KARTE DOF5

e)2005. godine izra?eno je 2006 listova KARTE DOF5

f)2006. godine izra?eno je 1563 listova KARTE DOF5

g)2007. godine izra?eno je 1946 listova KARTE DOF5

Godine 2009. i 2010. od ukupno   izra?enih 10945 listova   KARTE DOF5 u Gauss-Krügerovoj projekciji   merdijanskih zona“ u HDKS(GK)   transformirano je po osnovi „7p“   (sedam parametara transformacije u kartografski prostor HTRS96/TM 4086 listova KARTE DOF5.

Navedena konstatacija smjera transformacije KARTOGRAFSKIH podataka

HDKS(GK => HTRS96/TM

koji prema „UREDBI“   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE nije dozvoljen s obzirom da se navedenom transformacijom dobije ve?i detalj nego što je u fizi?kom prostoru .


Iz prethodnog citata može se konstatirati da je transfer podataka iz HDKS(GK=>HTRS96/TM   KARTE DOF5 - „UZALUD VAM TRUD SVIRA?I!“

Mogu?e su neke dopune KARTE DOF5 ali nikako ne mogu biti provedene u jednom danu , ono što je sigurno   „D-DATUM“ za legalizacije bespravno izgra?enih objekata   21. 06. 2011. nije stvaran datum registracije izgra?enih objekata u REPUBLICI HRVATSKOJ.


NASTAVAK   II. dio